دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک

سالومه سیدعلیخانی; مهدی شرفا; ابوالقاسم توسلی; سیده سهیلا ابراهیمی

توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک

مریم محسنی سجادی; مجید افیونی; حسین خادمی; سید اسداله محسنی موحد; شمس اله ایوبی

کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM)

محسن باقری بداغ آبادی; محمدحسن صالحی; جهانگرد محمدی; نورایر تومانیان; عیسی اسفندیارپور بروجنی

ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی

احسان امینی; بیژن قهرمان; کامران داوری; محمد موسوی بایگی