دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

توزیع عناصر آرسنیک و سلنیوم در خاک های اطراف معدن مس سرچشمه کرمان

محمدرضا شایسته فر; نجمه شفیعی; حسین شیرانی; علی رضایی; محمدرضا کارگر دیانتی

تاثیر توام آبپایه و طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف پایه های پل استوانه ای

سینا رازی; علی حسین زاده دلیر; فرزین سلماسی; داود فرسادی زاده

کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

وحید یزدانی; بیژن قهرمان; کامران داوری; محمدابراهیم فاضلی

اثر پساب تصفیه شده، همراه با محلول پاشی کود کامل بر برخی خصوصیات کمی و کیفی علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica)

امیر احمدی آغ تپه; احمدرضا قنبری; علیرضا سیروس مهر; براتعلی سیاه سر; محمدرضا اصغری پور

تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه

محمدحسین نجفی مود; امین علیزاده; کامران داوری; محمد کافی; علی شهیدی

جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند

احسان صیاد; سید محسن حسینی; وحید حسینی; محمدحسن صالحه شوشتری

اثر تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی گندم

سحر اخوان; محمود شعبانپور; مسعود اصفهانی

تأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم و کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزای بهاره

علی چراتی آرائی; فرید عباس زاده; ولی اله رامئه; رضا رضایی سوخت آبندانی

پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل

پرستو پارسامهر; علی حسین زاده دلیر; داود فرسادی زاده; اکرم عباسپور