دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی مرفولوژی ریشة ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

صمد اسفندیاری; حسین دهقانی سانیج; امین علیزاده; كامران داوری

برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت

لیلی السادات قرشی; غلامحسین حق نیا; امیر لکزیان; رضا خراسانی

بررسی توزیع کبالت در برخی آلفی سولهای حاوی تجمعات آهن و منگنز

محمدجواد محبی صادق; احمد حیدری; فریدون سرمدیان; غلامرضا ثواقبی

بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی با محیط متخلخل در رودخانه‌های فصلی

رامین منصوری; کاظم اسماعیلی; علی نقی ضیائی; حسین انصاری H.; سعید رضا خداشناس

خصوصیات پرش هیدرولیکی با پله معکوس تحت زبری‎های مصنوعی

محمد جواد نصر اصفهانی; محمود شفاعی بجستان

پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با روش تجزیه به عامل ها

مرضیه قربانی اقدم; یعقوب دین پژوه; احمد فاخری فرد; صابره دربندی