علمی - پژوهشی

توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیل گیر

امید بزرگ حداد, سارا خسروشاهی اصل, محبوبه زارع زاده, پوریا جوان
بازدید: 240

تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در دو خاک بکر و کشاورزی توسط شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی

حامد کاشی, هادی قربانی, صمد امامقلی زاده, سید علی اصغر هاشمی
بازدید: 154

اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

مهدی زارعی, زهرا پیمانه, عبدالمجید رونقی, علی اکبر کامگار حقیقی, علیرضا شهسوار
بازدید: 154

کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور

سمیه کرمانشاهی, کامران داوری, سید مجید هاشمی نیا, علیرضا فریدحسینی, حسین انصاری
بازدید: 352

حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی

مرتضی صادقی, بیژن قهرمان, علی نقی ضیائی, کامران داوری
بازدید: 566

ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

محمود آذری مرادی, حمیدرضا مرادی, بهرام ثقفیان, منیره فرامرزی
بازدید: 252

تاثیر آبپایه و زبری های مصنوعی روی شیب معکوس بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

پرستو پارسامهر, داود فرسادی زاده, علی حسین زاده دلیر
بازدید: 148

انتخاب شیبهای پایدار دیواره‌های جانبی کانالهای آبیاری

حجت احمدی, وحیدرضا وردی نژاد, محمد همتی
بازدید: 255
بازدید: 888

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 269