لیست داوران منتصب این شماره

  • ابوالفضل مساعدی
  • بیژن قهرمان
  • حجت امامی
  • حسین انصاری
  • سیدحسین ثنائی نژاد
  • سیدحمیدرضا صادقی
  • مصطفی چرم
  • مهدی وفاخواه
  • میترا محمدی
دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

رهیافتی جدید جهت تعیین طول دوره رشد بالقوه در ایران

بهلول علیجانی, پیمان محمودی, دوست محمد کلیم
بازدید: 149

مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی

بهاره شعبانی, محمد موسوی بایگی, مهدی جباری نوقابی, بیژن قهرمان
بازدید: 315

بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه درگز)

ایمان بابائیان, مهدی ضرغامی, منصوره كوهی, امید بابائیان, مریم كریمیان, راهله مدیریان
بازدید: 185

ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)

آمنه میان آبادی, امین علیزاده, حسین ثنایی نژاد, محمد بنایان اول, علیرضا فریدحسینی
بازدید: 399

واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان

یونس خوشخو, پرویز ایران نژاد, علی خلیلی, حسن رحیمی, عبدالمجید لیاقت, پر اریک جانسن
بازدید: 294
بازدید: 261
بازدید: 174

اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو

علی فلاحتی مروست, علیرضا حسین پور, سید حسن طباطبایی
بازدید: 242

مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بسترهای پیچانرودی

دل‌آرام هوشمند, کاظم اسماعیلی, علیرضا کشاورزی, علیرضا فریدحسینی
بازدید: 286

اثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلوده

قدسیه حسینیان رستمی, احمد غلامعلی زاده آهنگر, امیر لکزیان
بازدید: 259
بازدید: 188

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 241