علمی - پژوهشی

مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک

صباحی صباحی, قلاوند قلاوند, مدرس ثانوی مدرس ثانوی, اصغرزاده اصغرزاده
بازدید: 160

تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر)

کریمی کریمی, لکزیان لکزیان, خاوازی خاوازی, اصغر زاده اصغر زاده
بازدید: 332

تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران

واعظی واعظی, بهرامی بهرامی, صادقی صادقی, مهدیان مهدیان
بازدید: 331

ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان

خداشناس .kh خداشناس, قهرمان قهرمان, داوری داوری, ناظریان ناظریان
بازدید: 278

فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت

قربان زاده قربان زاده, حق نیا حق نیا, لکزیان لکزیان, فتوت فتوت
بازدید: 701
بازدید: 187

تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی

پیرستانی پیرستانی, مجدزاده طباطبائی مجدزاده طباطبائی, برخورداری برخورداری
بازدید: 187

مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار

صفرپور صفرپور, امیری تکلدانی امیری تکلدانی, ابوالقاسمی ابوالقاسمی, هورفر هورفر
بازدید: 198

مقایسه تغییرات رسوب با جهت دامنه و طول کرت در برآورد فرسایش خاک ناشی از رگبارها

صادقی صادقی, بشری سه قلعه بشری سه قلعه, رنگ آور رنگ آور
بازدید: 269

مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

اسماعیلی اسماعیلی, شفاعی بجستان شفاعی بجستان, كاشفی پور كاشفی پور
بازدید: 169

مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب

غلامی غلامی, صادقی صادقی, خالدی درویشان خالدی درویشان, تلوری تلوری
بازدید: 267

برنامه کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای توابع هندسی جویچه

سروش سروش, مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد
بازدید: 145

تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک

سروش سروش, موسوی موسوی, رزمجو رزمجو, مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد
بازدید: 321

تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان

امامی امامی, قهرمان قهرمان, داوری داوری, تمسكی تمسكی
بازدید: 387
بازدید: 179

مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش

سبزی پرور سبزی پرور, تفضلی تفضلی, زارع ابیانه زارع ابیانه, موسوی بایگی موسوی بایگی, غفوری غفوری, محسنی موحد محسنی موحد, مریانجی مریانجی
بازدید: 400

ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

ابراهیمیان ابراهیمیان, لیاقت لیاقت, پارسی نژاد پارسی نژاد, اکرم اکرم
بازدید: 241

تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان

یوسفی مقدم یوسفی مقدم, موسوی موسوی, مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد, همت همت
بازدید: 333

بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی

وهابی ماشك وهابی ماشك, میر سید حسینی میر سید حسینی, شرفا شرفا, حاتمی حاتمی
بازدید: 832
بازدید: 341

مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد

صادقی صادقی, قهرمان قهرمان, داوری داوری
بازدید: 387

معرفی روش مناسب پر کردن ستونهای دست خورده خاک و ارزیابی آن جهت حصول محیط متخلخل همگن

هاشمی نژاد هاشمی نژاد, غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی
بازدید: 149
بازدید: 899

بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی

كمالی كمالی, صدقیانی پور صدقیانی پور, صداقت كردار صداقت كردار
بازدید: 224

افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان

وظیفه دوست وظیفه دوست, علیزاده علیزاده, کمالی کمالی, فیضی فیضی
بازدید: 432