از سال 1388 این نشریه 4 شماره در سال منتشر می‌کند.

علمی - پژوهشی

مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی

باقریفام باقریفام, لکزیان لکزیان, احمدی احمدی, فتوت فتوت, رحیمی رحیمی
بازدید: 536

شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق)

خیّامی خیّامی, دانش دانش, خدا شناس خدا شناس, داوری داوری
بازدید: 340

مقایسه تبخیرتعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان

بختیاری بختیاری, خلیلی خلیلی, لیاقت لیاقت, خانجانی خانجانی
بازدید: 287

کاربرد رادارهای هواشناسی باند X در برآورد میزان بارندگی در حوضه های کوچک

طوفانی نژاد طوفانی نژاد, کمالی کمالی, علیزاده علیزاده
بازدید: 528

امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک

قهرمان قهرمان, داوری داوری, آستارایی آستارایی, مجیدی مجیدی, تمسكی تمسكی
بازدید: 336

بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه، دیرهنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS

میان آبادی میان آبادی, موسوی بایگی موسوی بایگی, ثنایی نژاد ثنایی نژاد, نظامی نظامی
بازدید: 433

اثر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر مرفولوژی ریشه ذرت

شیرانی شیرانی, حاج عباسی حاج عباسی, افیونی افیونی, همت همت
بازدید: 219

بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

علیزاده علیزاده, سیاری سیاری, احمدیان احمدیان, محمدیان محمدیان
بازدید: 459

ارزیابی مدل CROPWAT در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج

رمضانی اعتدالی رمضانی اعتدالی, نظری نظری, توکلی توکلی, پارسی نژاد پارسی نژاد
بازدید: 205

تعیین عوامل موثر بر گسترش آبکند ها در منطقه کنارتخته استان فارس

سلیمان پور سلیمان پور, صوفی صوفی, احمدی احمدی
بازدید: 323

اثرآبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب چغندرقند

صدرقاین صدرقاین, زارعی زارعی, حقایقی مقدم حقایقی مقدم
بازدید: 162

برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

قربانی دشتكی قربانی دشتكی, همایی همایی, مهدیان مهدیان
بازدید: 195
بازدید: 349