علمی - پژوهشی

بازدید: 416

اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک

محمد پوران محمد پوران, فتوت فتوت, حق نیا حق نیا, حلاج نیا حلاج نیا, چمساز چمساز
بازدید: 650

تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت

حلاج نیا حلاج نیا, لكزیان لكزیان, حق نیا حق نیا, رمضانیان رمضانیان
بازدید: 334
بازدید: 351
بازدید: 422

تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک

امامی امامی, نیشابوری نیشابوری, شرفاء شرفاء, لیاقت لیاقت
بازدید: 279

بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GIS

میان آبادی میان آبادی, موسوی بایگی موسوی بایگی, ثنایی نژاد ثنایی نژاد, نظامی نظامی
بازدید: 403

مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف ا استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار

نقوی نقوی, خداشناس خداشناس, فغفور مغربی فغفور مغربی, اسماعیلی اسماعیلی, کورش وحید کورش وحید
بازدید: 310