علمی - پژوهشی

اثر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم توسط کلزا و آفتابگردان در یک خاک آلوده

خسروی خسروی, ثواقبی فیروز آبادی ثواقبی فیروز آبادی, فرحبخش فرحبخش
بازدید: 153

تأثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوراروم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا

لكزیان لكزیان, حلاج نیا حلاج نیا, نصیری محلاتی نصیری محلاتی, نیك بین نیك بین
بازدید: 780

بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک

حسین پور حسین پور, حق نیا حق نیا, علیزاده علیزاده, فتوت فتوت
بازدید: 581

تأثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع

موذن زاده موذن زاده, قهرمان قهرمان, فتحعلیان فتحعلیان, خوشنود یزدی خوشنود یزدی
بازدید: 264

تأثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان

لكزیان لكزیان, حلاج نیا حلاج نیا, حق نیا حق نیا, رمضانیان رمضانیان
بازدید: 361

اثر مقدار و نحوه اختلاط کود مرغی با خاک بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد گیاه ذرت

فلاح فلاح, قلاوند قلاوند, قنبریان قنبریان, یدوی یدوی
بازدید: 571
بازدید: 424

ارزیابی مدل‌های طراحی حوضچه‌های رسوبگیر آبیاری

سجادی سجادی, شفاعی بجستان شفاعی بجستان, بینا بینا
بازدید: 155

مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان‌های زلال و رسوبدار

نقوی نقوی, فغفور مغربی فغفور مغربی, اسماعیلی اسماعیلی, خداشناس خداشناس, کورش وحید کورش وحید
بازدید: 347

بررسی تأثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریان‌های غیر ماندگار

اسماعیلی اسماعیلی, کاشفی پور کاشفی پور, شفاعی بجستان شفاعی بجستان
بازدید: 150

پالایش زیستی خاک های آلوده به نفت خام با کودهای شیمیایی

شریفی حسینی شریفی حسینی, شهبازی شهبازی, یزدی پور یزدی پور, كامرانفر كامرانفر
بازدید: 437
بازدید: 268

ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه سیر بر اساس داده های لایسیمتری در منطقه همدان

زارع ابیانه زارع ابیانه, قاسمی قاسمی, بیات ورکشی بیات ورکشی, معروفی معروفی
بازدید: 385