علمی - پژوهشی

بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران

عربی یزدی عربی یزدی, علیزاده علیزاده, محمدیان محمدیان
بازدید: 576

ارزیابی و برآورد تبخیر- تعرق خیار گلخانه‌ای در مراحل مختلف رشد

فتحعلیان فتحعلیان, موذن زاده موذن زاده, نوری امام زاده یی نوری امام زاده یی
بازدید: 184

تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی

مصدقی مصدقی, لكزیان لكزیان, حق نیا حق نیا, فتوت فتوت, حلاج نیا حلاج نیا
بازدید: 748

تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی

حلاج نیا حلاج نیا, حق نیا حق نیا, لکزیان لکزیان, رمضانیان رمضانیان
بازدید: 774

تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد

داوری داوری, نعمتی نعمتی, قهرمان قهرمان, سیاری سیاری, شاهین رخسار شاهین رخسار
بازدید: 354

ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی

موذن زاده موذن زاده, قهرمان قهرمان, کامران داوری کامران داوری, خشنود یزدی خشنود یزدی
بازدید: 240

ارزیابی نقشه برداری خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از شاخص های تفرق و شباهت

اسفندیارپور بروجنی اسفندیارپور بروجنی, تومانیان تومانیان, صالحی صالحی, محمدی محمدی
بازدید: 357
بازدید: 321

تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی از پارامترهای رشد 3 رقم چمن

علیزاده علیزاده, نجفی مود نجفی مود, موسوی موسوی, علیزاده علیزاده
بازدید: 532

توانایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در جذب پتاسیم از میکاهای دی و تریاکتاهدرال

خیامیم خیامیم, خادمی خادمی, خوشگفتارمنش خوشگفتارمنش, ایوبی ایوبی
بازدید: 211

الگوهای رگرسیونی رواناب حاصل از سطوح آبگیرکوچک

طباطبائی یزدی طباطبائی یزدی, رضائی پژند رضائی پژند, خاتمی مشهدی خاتمی مشهدی
بازدید: 141