علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن

محمدی ثانی محمدی ثانی, آستارایی آستارایی, فتوت فتوت, لکزیان لکزیان, طاهری طاهری
بازدید: 383

بررسی آزمایشگاهی اثر شکل ذرات رسوبی بستر بر ضریب زبری مانینگ

بهرامی یاراحمدی بهرامی یاراحمدی, شفاعی بجستان شفاعی بجستان
بازدید: 199
بازدید: 650

مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیترات از آب شرب با استفاده از نانو ذرات دو فلزی آهن/مس

موسی حسینی موسی حسینی, خلقی خلقی, عطایی آشتیانی عطایی آشتیانی, باقری محققی باقری محققی
بازدید: 223

کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه

زارعی زارعی, حبیب نژاد روشن حبیب نژاد روشن, شاهدی شاهدی, قنبرپور قنبرپور
بازدید: 322
بازدید: 177

تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی

حق وردی حق وردی, محمدی محمدی, محسنی موحد محسنی موحد, قهرمان قهرمان, افشار افشار
بازدید: 419

تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک

خلیل مقدم خلیل مقدم, افیونی افیونی, جلالیان جلالیان, عباسپور عباسپور, دهقانی دهقانی
بازدید: 167
بازدید: 623

مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی)

غضنفری مقدم غضنفری مقدم, علیزاده علیزاده, موسوی بایگی موسوی بایگی, فرید حسینی فرید حسینی, بنایان اول بنایان اول
بازدید: 489