نمایه کلیدواژه ها

ب

 • باران ساز بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • بریلیانت بلو سی اف سی بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر [دوره 25، شماره 6، 1390]

ت

 • تعداد برگ تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • تعداد گل تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa [دوره 25، شماره 6، 1390]

ر

 • رتبه‌بندی معادلات ETo بررسی تاثیر داده‌های هواشناسی غیر‌موجود و روش‌های تخمین آن‌ها در دقت برآورد تبخیر- تعرق مرجع و رتبه‌بندی معادلات در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی استان‌های خراسان) [دوره 25، شماره 6، 1390]

س

 • سرعت باد بررسی تاثیر داده‌های هواشناسی غیر‌موجود و روش‌های تخمین آن‌ها در دقت برآورد تبخیر- تعرق مرجع و رتبه‌بندی معادلات در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی استان‌های خراسان) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • سطح برگ تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • سطح پوشش برف بررسی سطح پوشش برف و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 6، 1390]

ش

 • شاخص برف سنجی بررسی سطح پوشش برف و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • شبکه عصبی مصنوعی تعیین پارامترهای موثر و ترکیب بهینه ی آن ها به منظور مدل سازی دبی رودخانه های سیلابی [دوره 25، شماره 6، 1390]

ع

 • عملکرد گندم دیم بررسی سطح پوشش برف و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 6، 1390]

ف

 • فاکتور شکل مقیاس سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مفهوم محیط های نامتشابه [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • فاکتور مقیاس مقیاس سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مفهوم محیط های نامتشابه [دوره 25، شماره 6، 1390]

گ

 • گاما تست تعیین پارامترهای موثر و ترکیب بهینه ی آن ها به منظور مدل سازی دبی رودخانه های سیلابی [دوره 25، شماره 6، 1390]

م

 • مادیس بررسی سطح پوشش برف و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • مقاطع مرکب تعیین پارامترهای موثر و ترکیب بهینه ی آن ها به منظور مدل سازی دبی رودخانه های سیلابی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • مقدار (t) بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • منحنی مشخصه آب خاک مقیاس سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مفهوم محیط های نامتشابه [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • میان‌یابی بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران [دوره 25، شماره 6، 1390]

و

 • واژه‌های کلیدی: ارتفاع ساقه تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • واژه‌های کلیدی: استان خراسان شمالی بررسی سطح پوشش برف و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • واژه‌های کلیدی: الگوهای جریان بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • واژه‌های کلیدی: برآورد دبی تعیین پارامترهای موثر و ترکیب بهینه ی آن ها به منظور مدل سازی دبی رودخانه های سیلابی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • واژه‌های کلیدی: پراش بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • واژه های کلیدی: جرم مخصوص ظاهری مقیاس سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مفهوم محیط های نامتشابه [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • واژه‌های کلیدی: داده غیر‌موجود بررسی تاثیر داده‌های هواشناسی غیر‌موجود و روش‌های تخمین آن‌ها در دقت برآورد تبخیر- تعرق مرجع و رتبه‌بندی معادلات در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی استان‌های خراسان) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • واسنجی دمای نقطه شبنم بررسی تاثیر داده‌های هواشناسی غیر‌موجود و روش‌های تخمین آن‌ها در دقت برآورد تبخیر- تعرق مرجع و رتبه‌بندی معادلات در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی استان‌های خراسان) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • وزن خشک اندام هوایی تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa [دوره 25، شماره 6، 1390]

ه