مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
( نجفی مود نجفی مود ; علیزاده علیزاده ; محمدیان محمدیان ; موسوی موسوی )
460 چکیده   PDF
جلد31، شماره 5، سال1396 بررسی روند تغییرات بارش¬های منطقه جنوب غرب آسیا
( محمد ناظری تهرودی ; حسین خزیمه نژاد )
388 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی روند تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در چند نمونه اقلیمی در ایران
( ابوذر قره خانی ; نوذر قهرمان )
297 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 2 سال 1395 تحلیل روند تغییرات ایستگاهی و منطقه ای بارش نیم قرن اخیر کشور ایران
( محمد ناظری تهرودی ; کیوان خلیلی ; فرشاد احمدی )
279 چکیده   PDF
جلد29 شماره 6 سال 1394 بررسی و تحلیل علل ترک خوردگی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد محمودآباد زنجان)
( حسن رحیمی ; حجت احمدی )
186 چکیده   PDF
جلد 28 شماره5سال 1393 اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری
( میترا رحمتی ; غلامحسین داوری نژاد ; محمد بنایان ; مجید عزیزی )
177 چکیده   PDF
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثرات رژیم آبیاری ، تراکم بوته و روش کشت بر عملکرد گیاه اسفناج
( پوزش شیرازی پوزش شیرازی ; رخشنده رو رخشنده رو )
171 چکیده   PDF
جلد 31 شماره 3سال 1396 تأثیر روی و فسفر بر عملکرد، جذب عناصر غذایی و کارایی زراعی روی در سیب زمینی
( رحیم مطلبی فرد )
168 چکیده   PDF
جلد 22 شماره 2 سال 1387 فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت
( قربان زاده قربان زاده ; حق نیا حق نیا ; لکزیان لکزیان ; فتوت فتوت )
166 چکیده   PDF
جلد29 شماره 6 سال 1394 اثرات نوع و مقدار نیتروژن و آبیاری بر جذب نیتروژن ذرت علوفه ای و نیترات باقی مانده خاک
( محمدعلی خودشناس ; جواد قدبیک لو ; مسعود دادیور )
160 چکیده   PDF