مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد29 شماره 4 سال 1394 تاثیر کاربرد تلفیقی باکتری‌های حل کننده‌ی فسفات و کود فسفر بر رشد و عملکرد کنجد
( سبحه نیک‌مهر ; عبدالرضا اخگر )
502 چکیده   PDF
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
( نجفی مود نجفی مود ; علیزاده علیزاده ; محمدیان محمدیان ; موسوی موسوی )
322 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی روند تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در چند نمونه اقلیمی در ایران
( ابوذر قره خانی ; نوذر قهرمان )
263 چکیده   PDF
جلد29 شماره 6 سال 1394 اثرات نوع و مقدار نیتروژن و آبیاری بر جذب نیتروژن ذرت علوفه ای و نیترات باقی مانده خاک
( محمدعلی خودشناس ; جواد قدبیک لو ; مسعود دادیور )
187 چکیده   PDF
جلد 29 شماره 1 سال 1394 تأثیر منابع نیتروژن و فسفر بر خصوصیات شیمیایی خاک و غلظت عناصر در آفتابگردان(Helianthus annuus L.)
( علیرضا یدوی ; زینب یوسف پور )
158 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی
( علیزاده علیزاده ; سیاری سیاری ; احمدیان احمدیان ; محمدیان محمدیان )
155 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 5 سال 1390 ارزیابی توابع انتقالی و تاثیر ماده آلی در پیش‌بینی رطوبت اشباع خاک
( بهزاد قنبریان علویجه ; عبدالمجید لیاقت )
143 چکیده   PDF
جلد29 شماره 6 سال 1394 بررسی و تحلیل علل ترک خوردگی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد محمودآباد زنجان)
( حسن رحیمی ; حجت احمدی )
134 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 3 سال 1389 ارزیابی تأثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روشهای رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه
( محمد قبائی سوق ; ابوالفضل مساعدی ; موسی حسام ; ابوطالب هزارجریبی )
130 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 3 سال 1393 بررسی الگوی عبور خطوط نشت و طراحی زهکش پنجه در سدهای خاکی همگن روی پی نفوذ ناپذیر با استفاده از مدل فیزیکی و نرم افزار PLAXIS
( نویده نجف پور ; محمد شایان نژاد ; حسین صمدی )
128 چکیده   PDF