پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 23 شماره 3 سال 1388 ارزیابی روش های دمایی و تشعشعی در برآورد حداکثر تبخیر-تعرق با احتمالات مختلف شریفان شریفان , علیزاده علیزاده چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 تأثیر تلقیح آکتینومیست‌ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه‌ای پاكدین پاكدین , فارسی فارسی , مرعشی مرعشی چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک صادقی صادقی , قهرمان قهرمان , داوری داوری چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 اثر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم توسط کلزا و آفتابگردان در یک خاک آلوده خسروی خسروی , ثواقبی فیروز آبادی ثواقبی فیروز آبادی , فرحبخش فرحبخش چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 تأثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوراروم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا لكزیان لكزیان , حلاج نیا حلاج نیا , نصیری محلاتی نصیری محلاتی , نیك بین نیك بین چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک حسین پور حسین پور , حق نیا حق نیا , علیزاده علیزاده , فتوت فتوت چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 تأثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع موذن زاده موذن زاده , قهرمان قهرمان , فتحعلیان فتحعلیان , خوشنود یزدی خوشنود یزدی چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 تأثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان لكزیان لكزیان , حلاج نیا حلاج نیا , حق نیا حق نیا , رمضانیان رمضانیان چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 اثر مقدار و نحوه اختلاط کود مرغی با خاک بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد گیاه ذرت فلاح فلاح , قلاوند قلاوند , قنبریان قنبریان , یدوی یدوی چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 ارزیابی توابع کاهش جذب آب توسط گوجه فرنگی در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی علیزاده علیزاده , لیاقت لیاقت , محمدیه محمدیه چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 ارزیابی روش‌های تلفات باران در شبیه سازی هیدروگراف سیل(مطالعه موردی : حوضه آبریز کسیلیان) سید کابلی سید کابلی , آخوندعلی آخوندعلی چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 ارزیابی مدل‌های طراحی حوضچه‌های رسوبگیر آبیاری سجادی سجادی , شفاعی بجستان شفاعی بجستان , بینا بینا چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان‌های زلال و رسوبدار نقوی نقوی , فغفور مغربی فغفور مغربی , اسماعیلی اسماعیلی , خداشناس خداشناس , کورش وحید کورش وحید چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 بررسی تأثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریان‌های غیر ماندگار اسماعیلی اسماعیلی , کاشفی پور کاشفی پور , شفاعی بجستان شفاعی بجستان چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 پالایش زیستی خاک های آلوده به نفت خام با کودهای شیمیایی شریفی حسینی شریفی حسینی , شهبازی شهبازی , یزدی پور یزدی پور , كامرانفر كامرانفر چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 بررسی تأثیر شیب تندآب پائین دست تاج بر محل هواگیری طبیعی در جریان غیر ریزشی در سرریز پلکانی فتحی فتحی , بینا بینا , موسوی جهرمی موسوی جهرمی چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 امکان سنجی تخمین غلظت رسوب معلق رودخانه ای با استفاده از متغیرهای کیفی آب صادقی صادقی , یغمایی یغمایی , قاسمپوری قاسمپوری چکیده
جلد 23 شماره 3 سال 1388 ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه سیر بر اساس داده های لایسیمتری در منطقه همدان زارع ابیانه زارع ابیانه , قاسمی قاسمی , بیات ورکشی بیات ورکشی , معروفی معروفی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 رزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی (مطالعه موردی: منطقه گلستان) شریفان شریفان , قهرمان قهرمان , علیزاده علیزاده چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک محمد پوران محمد پوران , فتوت فتوت , حق نیا حق نیا , حلاج نیا حلاج نیا , چمساز چمساز چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی اثرات کمپوست بقایای نیشکر و EDTA (اتیلن دی امین تترا استیک اسید) در کشت کلزا جهت پالایش خاکهای آلوده به کادمیم، سرب و نیکل چرم چرم , علیزاده علیزاده چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت حلاج نیا حلاج نیا , لكزیان لكزیان , حق نیا حق نیا , رمضانیان رمضانیان چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی تاثیر پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و ظهور جوانه های کلزا در خاک مستعد تشکیل سله شهبازی شهبازی , یزدی‌پور یزدی‌پور , رئوفی رئوفی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 ارزیابی روشهای مختلف برآورد مکانی در برآورد شوری، اسیدیته و درصد آهک خاک احمدالی احمدالی , نیک مهر نیک مهر , لیاقت لیاقت چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 ارزیابی روش بار افتان ساده شده در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک علیزاده علیزاده , نظری نظری , لیاقت لیاقت چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 ارزیابی حساسیت عملکرد و بهره وری آب گندم به عمق آب و کود نیتروژن مصرفی منتظر منتظر , محسنی محسنی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 ارزیابی یکنواختی کودآبیاری و تلفات کود در آبیاری جویچه‌ای جلینی جلینی , عباسی عباسی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان سبزواری سبزواری , خزاعی خزاعی , کافی کافی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک امامی امامی , نیشابوری نیشابوری , شرفاء شرفاء , لیاقت لیاقت چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GIS میان آبادی میان آبادی , موسوی بایگی موسوی بایگی , ثنایی نژاد ثنایی نژاد , نظامی نظامی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف ا استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار نقوی نقوی , خداشناس خداشناس , فغفور مغربی فغفور مغربی , اسماعیلی اسماعیلی , کورش وحید کورش وحید چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مقایسه تأثیر روش‌های تلفیقی و متداول کوددهی بر عملکرد کلزا و وی‍ژگی‌های شیمیایی خاک صباحی صباحی , قلاوند قلاوند , مدرس ثانوی مدرس ثانوی , اصغرزاده اصغرزاده چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر) کریمی کریمی , لکزیان لکزیان , خاوازی خاوازی , اصغر زاده اصغر زاده چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر هوادهی، خاک و ملاس چغندر قند بر رشد و نموکرم خاکی Eisenia fetida) (در بستر کود گاوی میر بلوك میر بلوك , لكزیان لكزیان , حق نیا حق نیا چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر نسبت عمق کار به پهنای تیغه‌های باریک(d/w) بر نیروی کشش، سطح مقطع خاک به‌هم خورده و بازده نرم سازی خاک لغوی لغوی , عزیزی علی‌آبادی عزیزی علی‌آبادی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی تغییرات شوری و کاربری اراضی منطقه رودشت در دشت اصفهان با استفاده از اطلاعات ماهواره‌های لندست TM و MSS نادری خوراسگانی نادری خوراسگانی , كریمی كریمی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران واعظی واعظی , بهرامی بهرامی , صادقی صادقی , مهدیان مهدیان چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 شبیه‌سازی فرآیند بارش ـ روانآب با شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مقایسه با مدل HEC-HMS در حوزه معرف کارده جهانگیر جهانگیر , رائینی رائینی , ضیاء احمدی ضیاء احمدی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی راندمان کاربرد آب در آبیاری معمولی و یک در میان نواری-قطره‌ای(Tape) و جویچه‌ای و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند قائمی قائمی , مهدی حسین آبادی مهدی حسین آبادی , سپاسخواه سپاسخواه چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین الگوی بهینه کشت در کانال‌های آبیاری با استفاده از مدل IPM شعبانی شعبانی , هنر هنر چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود انصاری انصاری چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی انتقال برخی عناصر به عمق خاک پس از آبیاری با فاضلاب‌خام و پساب‌ شهری در دو شرایط غرقاب پیوسته و متناوب حسین پور حسین پور , حق نیا حق نیا , علیزاده علیزاده , فتوت فتوت چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مقایسه روش‌های مختلف تعیین حد بحرانی روی در خاک‌های زیر کشت گندم دیم فیضی اصل فیضی اصل چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 ارائه مدل‌های رگرسیونی چند متغیره برآورد رسوب درحوضه های شمال استان خراسان خداشناس .kh خداشناس , قهرمان قهرمان , داوری داوری , ناظریان ناظریان چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 طراحی و اجرای یک مدل ترمودینامیکی به منظور پیش بینی دمای حداقل ناشی از تجمع هوای سرد در مناطق کوهستانی (مطالعه موردی در ارتفاعات دربند تهران) غضنفری مقدم غضنفری مقدم , موسوی بایگی موسوی بایگی , ثنایی نژاد ثنایی نژاد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تأثیر آن بر رشد گیاه ذرت قربان زاده قربان زاده , حق نیا حق نیا , لکزیان لکزیان , فتوت فتوت چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثرات رژیم آبیاری ، تراکم بوته و روش کشت بر عملکرد گیاه اسفناج پوزش شیرازی پوزش شیرازی , رخشنده رو رخشنده رو چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تحلیل جریان برروی آبگیر جانبی در آبراهه قوسی با استفاده از مدل فیزیکی پیرستانی پیرستانی , مجدزاده طباطبائی مجدزاده طباطبائی , برخورداری برخورداری چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مطالعه برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان در مجاری روباز انحناء‌دار صفرپور صفرپور , امیری تکلدانی امیری تکلدانی , ابوالقاسمی ابوالقاسمی , هورفر هورفر چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مقایسه تغییرات رسوب با جهت دامنه و طول کرت در برآورد فرسایش خاک ناشی از رگبارها صادقی صادقی , بشری سه قلعه بشری سه قلعه , رنگ آور رنگ آور چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی اسماعیلی اسماعیلی , شفاعی بجستان شفاعی بجستان , كاشفی پور كاشفی پور چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی و آبگریزی خاک در مراتع فریدون شهر و جنگلهای لردگان ذوالفقاری ذوالفقاری , حاج‌عباسی حاج‌عباسی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب غلامی غلامی , صادقی صادقی , خالدی درویشان خالدی درویشان , تلوری تلوری چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 برنامه کامپیوتری برای محاسبه پارامترهای توابع هندسی جویچه سروش سروش , مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر پساب تصفیه شده بر جذب برخی عناصر توسط چمن در بافت‌های مختلف خاک سروش سروش , موسوی موسوی , رزمجو رزمجو , مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان امامی امامی , قهرمان قهرمان , داوری داوری , تمسكی تمسكی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور سلیمانی سلیمانی , كافی كافی , ضیایی ضیایی , شباهنگ شباهنگ چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تخمین سطح مورد نیاز برای کنترل زه آب های شور با استفاده از حوضچه های تبخیری (مطالعه ی موردی: واحد میرزاکوچک خان در خوزستان) رمضانی اعتدالی رمضانی اعتدالی , لیاقت لیاقت , ناصری ناصری چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش سبزی پرور سبزی پرور , تفضلی تفضلی , زارع ابیانه زارع ابیانه , موسوی بایگی موسوی بایگی , غفوری غفوری , محسنی موحد محسنی موحد , مریانجی مریانجی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب بر زمان پیشروی و پارامترهای نفود خاک در روش آبیاری جویچه ای منتظر منتظر چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بهینه سازی شبکه چاه‌های مشاهده ای برای تخمین بیلان با روش نوسان دوگانه سطح آب زیرزمینی گنجی خرم دل گنجی خرم دل , محمدی محمدی , منعم منعم چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) ابراهیمیان ابراهیمیان , لیاقت لیاقت , پارسی نژاد پارسی نژاد , اکرم اکرم چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر سطوح مختلف پادلینگ بر تغییرات رطوبت و چگالی حجمی سه بافت خاک غالب در اراضی شالیزاری استان گیلان یوسفی مقدم یوسفی مقدم , موسوی موسوی , مصطفی زاده فرد مصطفی زاده فرد , همت همت چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی وهابی ماشك وهابی ماشك , میر سید حسینی میر سید حسینی , شرفا شرفا , حاتمی حاتمی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بهبود روش تعیین ضریب شکل مخازن سدها و بررسی تغییرات آن در اثر رسوب گذاری محمدزاده هابیلی محمدزاده هابیلی , موسوی موسوی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت خاک در فاز توزیع مجدد صادقی صادقی , قهرمان قهرمان , داوری داوری چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی برخی از ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک در مقیاس حوزه آبخیز متقیان متقیان , کریمی کریمی , محمّدی محمّدی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 معرفی روش مناسب پر کردن ستونهای دست خورده خاک و ارزیابی آن جهت حصول محیط متخلخل همگن هاشمی نژاد هاشمی نژاد , غلامی توران پشتی غلامی توران پشتی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) نجفی مود نجفی مود , علیزاده علیزاده , محمدیان محمدیان , موسوی موسوی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان شرقی كمالی كمالی , صدقیانی پور صدقیانی پور , صداقت كردار صداقت كردار چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 افزایش بهره وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوار اصفهان وظیفه دوست وظیفه دوست , علیزاده علیزاده , کمالی کمالی , فیضی فیضی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تعیین آستانه سمیت فلزات مس و روی در باکتری E. coli (حسگر زیستی)) لکزیان لکزیان چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی باقریفام باقریفام , لکزیان لکزیان , احمدی احمدی , فتوت فتوت , رحیمی رحیمی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق) خیّامی خیّامی , دانش دانش , خدا شناس خدا شناس , داوری داوری چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسان شامكوئیان شامكوئیان , قهرمان قهرمان , داوری داوری , سرمد سرمد چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 مقایسه تبخیرتعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان بختیاری بختیاری , خلیلی خلیلی , لیاقت لیاقت , خانجانی خانجانی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 کاربرد رادارهای هواشناسی باند X در برآورد میزان بارندگی در حوضه های کوچک طوفانی نژاد طوفانی نژاد , کمالی کمالی , علیزاده علیزاده چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک قهرمان قهرمان , داوری داوری , آستارایی آستارایی , مجیدی مجیدی , تمسكی تمسكی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه، دیرهنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS میان آبادی میان آبادی , موسوی بایگی موسوی بایگی , ثنایی نژاد ثنایی نژاد , نظامی نظامی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) موسوی بایگی موسوی بایگی , عرفانیان عرفانیان , سرمد سرمد چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 اثر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر مرفولوژی ریشه ذرت شیرانی شیرانی , حاج عباسی حاج عباسی , افیونی افیونی , همت همت چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی علیزاده علیزاده , سیاری سیاری , احمدیان احمدیان , محمدیان محمدیان چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 ارزیابی مدل CROPWAT در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج رمضانی اعتدالی رمضانی اعتدالی , نظری نظری , توکلی توکلی , پارسی نژاد پارسی نژاد چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تعیین عوامل موثر بر گسترش آبکند ها در منطقه کنارتخته استان فارس سلیمان پور سلیمان پور , صوفی صوفی , احمدی احمدی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تأثیر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی با فاضلاب تصفیه شده شهرک اکباتان بر انتقال آلاینده‌های معدنی و بیولوژیک به آبخوان کم عمق حسن‌اقلی حسن‌اقلی , لیاقت لیاقت چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 آرایش کاشت و مقادیر آب در زراعت سیب‌زمینی با آبیاری قطره‌ای در مشهد باغانی باغانی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تغییرپذیری مکانی ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در یک نقشه تناسب کمّی (مطالعه‌‌ی موردی: منطقه شهرکیان، استان چهار محال‌و‌بختیاری) افشار افشار , صالحی صالحی , محمّدی محمّدی , محنت‌كش محنت‌كش چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 اثرآبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب چغندرقند صدرقاین صدرقاین , زارعی زارعی , حقایقی مقدم حقایقی مقدم چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی قربانی دشتكی قربانی دشتكی , همایی همایی , مهدیان مهدیان چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی تاثیرکاربرد سویه‌هایی از سودوموناسهای فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک ذبیحی ذبیحی , ثواقبی ثواقبی , خاوازی خاوازی , گنجعلی گنجعلی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 مدلسازی هوشمند سری زمانی آورد ماهانه ورودی به سد وحدت سنندج فتحی فتحی , محمدی محمدی , همایی همایی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 رسوبات معلق: تخمین گری مناسب برای هدررفت مواد آلی خاک صادقی صادقی , سعیدی سعیدی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تعیین ضرایب معادله آنگستروم و توسعه یک معادله رگرسیونی برآورد تابش خورشیدی (مطالعه موردی: منطقه مشهد) علیزاده علیزاده , خلیلی خلیلی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکی روانبخش روانبخش , فتوت فتوت , حق نیا حق نیا چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی کارایی فیلتر شن- خاک – ماده‌آلی، در حذف فلزات سنگین مس، نیکل، روی و کروم از فاضلاب صنعتی محمّدی محمّدی , فتوت فتوت , حق نیا حق نیا چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 آزاد سازی پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت توسط چند اسید آلی نوروزی نوروزی , خادمی خادمی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی محبوبه ابوالحسنی زراعتكار , امیر لکزیان , ابوالفضل غلامحسین پور جعفری , عبدالرضا اخگر چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 مطالعه تطبیقی نمایه‌های هواشناسی خشکسالی SPI, SIAP به روش داده‌کاوی(مطالعه موردی استان کرمانشاه ) خلیل قربانی , علی خلیلی , سیدکاظم علوی نژاد , غلامرضا نخعی‌زاده چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی مهدی قبادی نیا , حسن رحیمی , الینا فلاویا , تیمور سهرابی , احمدعلی پوربابایی , آلریچ واسکونسلوس چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع احمد فرخیان فیروزی , مهدی همایی , اروین کلومپ , روی کستیل , مرتضی ستاری چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت محسن حمیدپور , محمود کلباسی , مجید افیونی , حسین شریعتمداری چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تعیین عمق بهینه آبیاری محصولات زراعی در شرایط شوری با استفاده از مدلSWAP وحیدرضا وردی‌نژاد , تیمور سهرابی , نادر حیدری , شهاب عراقی‌نژاد , محمد فیضی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم با استفاده از آزمون‌های آماری مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود-قره‌سو فرشته مدرسی , شهاب عراقی‌نژاد , کیومرث ابراهیمی , مجید خلقی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل، زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران علی آزموده , عطااله كاویان , کریم سلیمانی , قربان وهاب زاده چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 مقایسه روش‌های مختلف آنالیز پرمامتر گلف جهت محاسبه ضریب هدایت هیدرولیکی صحرایی خاک لوم سیلتی در بالای سطح ایستابی رسول قبادیان , کامران محمدی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خاک های آهکی فرزین پرچمی عراقی , سیدمجید میرلطیفی , شجاع قربانی دشتكی , محمدحسین مهدیان چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , مهیار ناصری مقدم , سیدمحمد موسوی بایگی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند علی شهیدی , محمدجواد نحوی نیا , مسعود پارسی نژاد , عبدالمجید لیاقت چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تغییرات کانی شناسی فلوگوپیت و موسکویت در اندازه رس تحت تأثیر همزیستی قارچ اندوفایت با فسکیوی بلند فاطمه خیامیم , حسین خادمی , محمدحسن صالحی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تأثیر مقادیر مختلف آب خاک بر توسعه ریشه ذرت راضیه خلیلی‌راد , سیدخلاق میرنیا , حسینعلی بهرامی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج مجتبی رضایی , محمدکریم معتمد , عذرا یوسفی فلكدهی , ابراهیم امیری چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1 سیدحسین صدرقاین , مهدی اکبری , هادی افشار , محمدمهدی نخجوانی مقدم چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 گوجه فرنگی در شرایط توأمان تنش شوری و خشکی در منطقه کرج مسعود محمدی , عبدالمجید لیاقت , حسین مولوی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 منطقه بندی و برآورد دبی سیلابی در حوضه‌های آبخیز فاقد آمار جنوب شرق ایران با ترکیب روش شاخص سیلاب و رگرسیون چند متغیره(استان‌های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان) حامد خدمتی , محمد منشوری , مجید حیدری زاده , حسین صدقی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 ارزیابی تأثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روشهای رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه محمد قبائی سوق , ابوالفضل مساعدی , موسی حسام , ابوطالب هزارجریبی چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران عربی یزدی عربی یزدی , علیزاده علیزاده , محمدیان محمدیان چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 ارزیابی و برآورد تبخیر- تعرق خیار گلخانه‌ای در مراحل مختلف رشد فتحعلیان فتحعلیان , موذن زاده موذن زاده , نوری امام زاده یی نوری امام زاده یی چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی مصدقی مصدقی , لكزیان لكزیان , حق نیا حق نیا , فتوت فتوت , حلاج نیا حلاج نیا چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی حلاج نیا حلاج نیا , حق نیا حق نیا , لکزیان لکزیان , رمضانیان رمضانیان چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد داوری داوری , نعمتی نعمتی , قهرمان قهرمان , سیاری سیاری , شاهین رخسار شاهین رخسار چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی موذن زاده موذن زاده , قهرمان قهرمان , کامران داوری کامران داوری , خشنود یزدی خشنود یزدی چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 تجزیه و تحلیل زمین آماری غلظت سرب، روی و کادمیم درخاک های حومه سپاهان شهر واقع در جنوب اصفهان دیانی دیانی , محمدی محمدی چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 توسعه مدل ارزیابی آب مجازی شبکه‌های آبیاری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی منتظر منتظر , زادباقر زادباقر , حیدری حیدری چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 مقایسه مدل های شبکه عصبی مصنوعی و توابع انتقالی رگرسیونی برای پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک های استان چهارمحال و بختیاری معماریان فرد معماریان فرد , بیگی هرچگانی بیگی هرچگانی چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 ارزیابی نقشه برداری خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از شاخص های تفرق و شباهت اسفندیارپور بروجنی اسفندیارپور بروجنی , تومانیان تومانیان , صالحی صالحی , محمدی محمدی چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 ارزیابی کارایی مدل‌های رشد، نمو گیاهان زراعی در شرایط افزایش CO2 بنایان اول بنایان اول چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 تأثیر منبع و مقدار نیتروژن بر روند فعالیت آنزیمی یک خاک آهکی تحت کشت ذرت علوفه‌ای فریدونی ناغانی فریدونی ناغانی , رئیسی رئیسی , فلاح فلاح چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای علیزاده علیزاده , لیاقت لیاقت , عباسی عباسی چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 تأثیرات دیواره آب بند و زهکش بر نیروی زیرفشار و گرادیان خروجی زیر سازه‌های آبی با حل عددی معادله عمومی جریان آب درخاک به روش احجام محدود قبادیان قبادیان , خدائی خدائی چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی از پارامترهای رشد 3 رقم چمن علیزاده علیزاده , نجفی مود نجفی مود , موسوی موسوی , علیزاده علیزاده چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 توانایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در جذب پتاسیم از میکاهای دی و تریاکتاهدرال خیامیم خیامیم , خادمی خادمی , خوشگفتارمنش خوشگفتارمنش , ایوبی ایوبی چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 بررسی عوامل موثر بر توسعه جریان جت‌های مستغرق در منابع آب پذیرنده ساکن احدیان احدیان , موسوی جهرمی موسوی جهرمی چکیده
جلد 23 شماره 4 سال 1388 الگوهای رگرسیونی رواناب حاصل از سطوح آبگیرکوچک طباطبائی یزدی طباطبائی یزدی , رضائی پژند رضائی پژند , خاتمی مشهدی خاتمی مشهدی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست مرضیه محمدی آریا , امیر لكزیان , غلامحسین حق نیا , حسین بشارتی , امیر فتوت چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تأثیر لجن فاضلاب مجتمع پتروشیمی تبریز بر رشد گیاه گوجه فرنگی رحیم کسرایی , سیامک ساعدی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 مطالعه تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با زمان عقیل یاری , عبداله درزی , مجتبی شقاقی , روح اله یاری چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی سعید باقریفام , امیر لکزیان , سیدجواد احمدی , بهرام سلیمی آخرین , فرید اصغری زاده چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیر و تعرق استاندارد حسین انصاری , کامران داوری , سیدحسین ثنائی‌نژاد چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر عبدالوهاب سادات , غلامرضا ثواقبی , فرهاد رجالی , محسن فرحبخش , کاظم خاوازی , مصطفی شیرمردی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 شبیه سازی تحلیلی پدیده مسلح شدن بستر رودخانه مرضیه خضریان , محمدرضا مجد زاده طباطبایی , سیدسعید موسوی ندوشنی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 مدل سازی آزمایشگاهی همزمانی شکست هیدرولیکی سد با ورود سیلاب سریع به مخزن بهرام عباسی , کاظم اسماعیلی , جلیل ابریشمی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 مدل سازی تولید روان آبِ حوزه های آبخیز استان کردستان با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقلیمی بهار صلواتی , سید حمیدرضا صادقی , عبدالرسول تلوری چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران فرهاد خام چین مقدم , حسین صدقی , فریدون کاوه , محمد منشوری چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها نسرین سیاری , محمد بنایان , امین علیزاده , محمدباقر بهیار چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران محمد بنایان , آزاده محمدیان , امین علیزاده چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تغییرات مکانی غلظت سرب و روی در خاک های سطحی و ارتباط آن با مواد مادری و نوع کاربری در بخشی از استان همدان مرضیه تقی پور , حسین خادمی , شمس اله ایوبی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 کارایی روی در ارقام متفاوت گندم در یک خاک آهکی دچار کمبود روی فرهاد مشیری , محمد معز اردلان , محمدمهدی طهرانی , غلامرضا ثواقبی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 نقش آنزیم ACC دآمیناز باکتریایی در کاهش اثرات منفی شوری بر رشد کلزا عبدالرضا اخگر , کاظم خاوازی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای استوانه ای کاظم اسماعیلی , بنیامین نقوی , فاطمه کورش وحید , جعفر یزدی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقند و بادام زمینی رضا خراسانی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر مرتضی صادقی , محمدرضا گهردوست منفرد , بیژن قهرمان چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد جواد طباطبایی یزدی , سیدابوالقاسم حقایقی مقدم , مسعود قدسی , هادی افشار چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت سعید باقریفام , امیر لکزیان , میثم رضائی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 پیش بینی تغییرات اقلیمی خراسان جنوبی در دوره 2039 -2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل ECHO-G فاطمه عباسی , شراره ملبوسی , ایمان بابائیان , مرتضی اثمری , رضا برهانی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 تأثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول امیر لكزیان , اکرم حلاج نیا , حدیثه رحمانی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی کارایی استفاده از کود نیتروژن در گیاه اسفناج مهدی صادقی پور مروی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 جداسازی و شناسایی گونه‌های مختلف باکتری فلاوباکتریوم (Flavobacterim spp.) از ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران سمانه رفیعی , هادی اسدی رحمانی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 اثر باقیمانده دو ماده آلی با و یا بدون نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیائی گندم و برخی خصوصیات شیمیایی خاک فاطمه رسولی , منوچهر مفتون چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 مقایسه یافته های مدل شبکه استنتاج تطبیقی عصبی-فازی با مدل های رگرسیونی به منظور برآورد دمای خاک در سه اقلیم متفاوت علی اکبر سبزی پرور , حمید زارع ابیانه , مریم بیات ورکشی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 پهنه بندی غلظت سرب، روی و کادمیم در خاک با استفاده از داده های ماهواره Landsat ETM+ در جنوب شهرستان اصفهان محمود دیانی , مهدی نادری , جهانگرد محمدی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع حمید زارع ابیانه , مریم بیات ورکشی , صفر معروفی , رضا امیری چایجان چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 تأثیر سطوح مختلف یک پلیمر سوپرجاذب (superab A200) و شوری خاک بر ظرفیت نگهداشت آب در سه بافت شنی، لومی و رسی سهیلا سید دراجی , احمد گلچین , شروین احمدی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 ارزیابی مدل خطی (شوری – ضریب دی الکتریک) برای اندازه گیری شوری محلول خاک با استفاده از TDR داوود نامدار خجسته , مهدی شرفا , محمود فاضلی سنگانی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی تأثیر توالی دبی روزانه در پیش‌بینی جریان رودخانه‌ها با استفاده از برنامهریزی ژنتیک علی داننده مهر , محمدرضا مجدزاده طباطبائی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 تأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم برخصوصیات فیزیولوژیکی، کمیت وکیفیت ارقام پاییزه کلزا احمد بایبوردی , سیدجلال سید طباطبایی , علی احمداف چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل فاطمه Koorosh Vahid کوروش وحید , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور مغربی , امین علیزاده , بنیامین نقوی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه (Portulaca oleracea L.) زینب رحیمی , محمد کافی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی تأثیرعوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی نرگس صالح‌نیا , محمدعلی فلاحی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلول پاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاک مرتضی صادقی , بیژن قهرمان چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , مهیار ناصری مقدم , علیرضا فرید حسینی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاک های شمال و شمال شرق ایران با استفاده از روش های نزدیک ترین K همسایه و شبکه های عصبی مصنوعی امیر حق وردی , بیژن قهرمان , علی اصغر خشنود یزدی , زهرا عربی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای محمدجواد نحوی نیا , عبدالمجید لیاقت , مسعود پارسی نژاد چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 ارزیابی تلفات نیترات در کودآبیاری جویچه ای با استفاده از داده های مزرعه ای و یک مدل ریاضی کودآبیاری فریبرز عباسی , عبدالمجید لیاقت , حمزه علی علیزاده , یاسر عباسی , امیر محسنی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 مدل دو بعدی حرکت آب در خاک همراه با جذب آب توسط ریشه بر اساس حل معادلات حاکم و مطالعات میدانی سینا بشارت , امیرحسین ناظمی , علی اشرف صدرالدینی , صداقت شهمراد چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 پیش بینی تغییرپذیری کربن آلی خاک و تعیین اثرات متغیرهای فیزیکی و مدیریتی بر آن در یک حوضه نیمه‌خشک با کاربری دیم با استفاده از تکنیک‌های تحلیل چندمتغیره تفکیک اعتباری(CDA) یحیی پرویزی , منوچهر گرجی , محمدحسین مهدیان , محمود امید چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های شمال غرب ایران در سه دهه اخیر رسول میرعباسی نجف آبادی , یعقوب دین پژوه چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 آبشستگی موضعی بستر در پایین دست دریچه کشویی حسین حمیدی فر , محمدحسین امید , محسن نصرآبادی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات مهدی زنگی آبادی , عبدالصالح رنگ آور , حسینقلی رفاهی , مهدی شرفا , محمدرضا بی همتا چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 واسنجی مدل آبدهی ماهانه برای حوزه‌های آبخیز کوچک علی رضایی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 ارائه روش دو نقطه‌ای جدید به منظور برآورد پارامترهای نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای و نواری و مقایسه آن با سایر روش‌ها حامد ابراهیمیان , بهزاد قنبریان علویجه , فریبرز عباسی , عبدالحسین هورفر چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی و تحلیل خصوصیات هیدرولیک جریان در مجاری ریز قطره چکان های مارپیچی با استفاده از نرم افزار FLUENT مهدی دلقندی , مجید بهزاد , سعید برومند نسب چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 تدوین الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی اقتصادی سیستم‌های آبیاری تحت فشار بهنام آبابایی , تیمور سهرابی ملایوسف چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 مقایسه سیستم‌های هوش مصنوعی ANN) و (ANFIS در تخمین میزان تبخیر-تعرق گیاه مرجع در مناطق بسیار خشک ایران کاوه احمدزاده قره گویز , سید مجید میرلطیفی , کوروش محمدی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 تشکیل، طبقه‌بندی و کانی شناسی خاک‌های تشکیل شده از مواد مادری گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختیاری فاطمه نوروزی‌فرد , محمدحسن صالحی , حسین خادمی , علیرضا داوودیان‌دهكردی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 مدل سازی شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه به کمک شبکه‌ی عصبی مصنوعی ومقایسه با سایر روابط تجربی مهدی دریائی , سید محمود کاشفی پور , جواد احدیان , رسول قبادیان چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی مدل های مختلف برآورد تابش خورشیدی به منظور معرفی مناسب ترین مدل در یک اقلیم نیمه خشک محمد موسوی بایگی , بتول اشرف , آمنه میان آبادی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی(مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) امین علیزاده , نسرین سیاری , مسعودرضا حسامی کرمانی , محمد بنایان اول , علی فریدحسینی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 اهمّیت زمان پیمایش بین خطوط هم زمان تمرکز در دقّت تخمین سیلاب از آب نمود واحد لحظه ای کلارک سید حمیدرضا صادقی , هانیه اسدی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی روند تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در چند نمونه اقلیمی در ایران ابوذر قره خانی , نوذر قهرمان چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 تأثیر دورهای مختلف آبیاری بارانی بر بهره‌وری آب و خصوصیات کیفی گیاه چای و ارزیابی اقتصادی آن کوروش مجد سلیمی , فرید باقری , سید بابک صلواتیان چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 ارائه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای علی روشنفکر , جواد ظهیری , سید محمود کاشفی پور چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 طراحی مدول دو‌ تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها محمد بی‌جن‌خان , صلاح کوچک‌زاده چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 تعیین چرخه های یخ و ذوب و پهنه بندی مناطق مستعدآن با GIS در استان خراسان رضوی محمد موسوی بایگی , بتول اشرف , احمد نظامی چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی مریم نوابیان , عبدالمجید لیاقت , رضا کراچیان , فریبرز عباسی چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 تهیه اطلس گندم دیم استان زنجان با استفاده از داده‌های اقلیمی و GIS غلامعلی کمالی , پگاه ملائی , محمدباقر بهیار چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نورد شبیه‌سازی شده مهدی محمدی قلعه نی , امید بزرگ حداد , کیومرث ابراهیمی چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 تأثیر تغییر و نوسانات اقلیمی بر رواناب حوضه با دخالت عدم قطعیت دو مدل هیدرولوژی علیرضا کمال , علیرضا مساح بوانی چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص‌های کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین‌آمار مجتبی رضایی , ناصر دواتگر , خسرو تاجداری , بهروز ابولپور چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ANN-GA محبوبه زارع زاده مهریزی , امید بزرگ حداد چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم جلال برادران مطیع , محمد حسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 مطالعات آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی همگرادر حوضچه آرامش تورج هنر , سوده پورحمزه چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی- AHP و GIS علی اعمی ازغدی , رضا خراسانی , مرضیه مکرم , عبدالامیر معزی چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 مقایسه رسوب معلق ورودی به آبگیر با تغییر زاویه دیواره کانال اصلی از قائم به 45 درجه سیدمرتضی سیدیان , محمود شفاعی بجستان چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 بررسی تأثیر غلظت بار رسوبی معلق بر مشخصات جهش هیدرولیکی مستغرق محسن نصرآبادی , محمد حسین امید , جواد فرهودی چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP هادی دهقان , امین علیزاده , سید ابوالقاسم حقایقی‌مقدم , حسین انصاری چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 ارزیابی تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمنی با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها احمد نظامی , جواد رضایی , بهداد علیزاده چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگی های فیزیکی کیفیت خاک حجت امامی , امیر لكزیان , مهدی مهاجرپور چکیده
جلد 24 شماره 5 سال 1389 بررسی و مطالعه نمایه قائم هوای منجر به بارندگی های مخرب تابستانه(مطالعه موردی : مشهد) محمد موسوی بایگی , بتول اشرف چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 طراحی بهینه حوضچه های رسوبگیر در شبکه های آبیاری سید نادر شتاب بوشهری , سید فرهاد موسوی , سید بهزاد شتاب بوشهری چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) نجمه خلیلی , کامران داوری , حسین انصاری , امین علیزاده چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP هادی دهقان , امین علیزاده , سیدابوالقاسم حقایقی مقدم چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 اهمیت نسبی حضور و عدم حضور ریشه ی گیاه در تغییرات نسبت فعالیت آنزیمی به کربن بیوماس میکروبی خاک‌های شور و غیر شور مژگان بویراحمدی , فایز رئیسی , جهانگرد محمّدی چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه شایسته غلامی , سید محسن حسینی , جهانگرد محمدی , عبدالرسول سلمان ماهینی چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندمتغیره در پیش بینی کربن آلی خاک به کمک داده های آنالیز سطح زمین احمدرضا پیله ور شهری , شمس الله ایوبی , حسین خادمی چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 تجزیه علیت خصوصیات خاک مؤثر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای شالیزاری فاطمه مسکینی ویشكائی , محمود شعبانپور شهرستانی , ناصر دوات گر چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی محمدمهدی نخجوانی مقدم , حسین دهقانی سانیج , مهدی اکبری , سیدحسین صدرقاین چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP حمیده نوری , عبدالمجید لیاقت , مسعود پارسی نژاد , مجید وظیفه دوست چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 تأثیر شوری و مس بر برخی شاخص‌های فیزیولوژی و آناتومی دو رقم پسته در شرایط گلخانه سمانه اسكندری , وحید مظفری , احمد تاج‎آبادی‎پور چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 برآورد الگوی توزیع رطوبت خاک تحت آبیاری قطره ای در مزرعه پیاز حمید زارع ابیانه , الهام فرخی , مجید وظیفه دوست , خلیل اژدری چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 توسعه مدل ترکیبی رگرسیون چندگانه- تحلیل مولفه ها و عامل های اصلی (MLR-PCA) در پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع اکرم سیفی , سید مجید میرلطیفی , حسین ریاحی چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 افزایش کارآیی استخراج سرب از خاک بوسیله شاهی (Barbara verna) با استفاده از ابراهیم بابائیان , مهدی همایی چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 اثرات دور آبیاری در روش بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب کوروش مجد سلیمی , سید بابک صلواتیان , مجتبی رضایی چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 بررسی آزمایشگاهی ضخامت و پروفیل های سرعت جریان گل آلود شیوا کشتکار , سید علی ایوب زاده , بهار فیروزآبادی چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 ارزیابی اثرات وزن دهی به شاخص ها بر عملکرد بهینه کانال های آبیاری سید اسداله محسنی موحد , نوید محسنی , سمیرا نوروزپور چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 مطالعه جمعیت و شاخص های رشد کرم خاکی Lumbricus terrestris L. در یک خاک شور شده با نمک کلرید سدیم و اهمیت مواد اصلاحی آلی در تعدیل اثر شوری فاطمه نعمتی , فایز رئیسی , علیرضا حسین پور چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 مقایسه مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد درپلات های کوچک مستقر در دو تیمار مرتعی چرای آزاد و قرق کوتاه مدّت کبری محمدپور , سید حمیدرضا صادقی , قاسمعلی دیانتی تیلكی چکیده
جلد 24 شماره 6 سال 1389 توسعه و ارزیابی مدل تعیین الگوی کشت بهینه شبکه های آبیاری با احمد غفاری , علی اصغر منتظر , علی رحیمی جمنانی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 مطالعه تاثیر سویه‌های مختلف باکتری‌های محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت آتنا بیاری , احمد غلامی , هادی اسدی رحمانی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 مقایسه مقادیر توان حمل ماسه برآورد شده به دو روش سرعت های لحظه ای و روش کلاسهای سرعت فرایبرگر با استفاده از نرم افزارگلماسه نما (مطالعه موردی: جاسک و کرمان) حسن احمدی , طیبه مصباح زاده چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 جداسازی، شناسایی و بررسی کارآیی باکتری های ریزوسفری دارای توان تولید آنزیم ACC دآمیناز در کاهش اثرات تنش شوری بر رشد کلزا اخگر اخگر , خاوازی خاوازی , خاکی پور خاکی پور چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن محمدی ثانی محمدی ثانی , آستارایی آستارایی , فتوت فتوت , لکزیان لکزیان , طاهری طاهری چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 ارزیابی اثرات روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبی سیدكریم موسوی , محمد فیضیان , عبدالرضا احمدی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی آزمایشگاهی اثر شکل ذرات رسوبی بستر بر ضریب زبری مانینگ بهرامی یاراحمدی بهرامی یاراحمدی , شفاعی بجستان شفاعی بجستان چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 ارزیابی کمی و کیفی توان تولید هورمون اکسینی (IAA) توسط برخی از سویه‌های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران اعتصامی اعتصامی , علیخانی علیخانی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 پیش بینی و ارزیابی تغییرات دما و بارش ایران در دهه های آینده با الگوی MAGICC-SCENGEN عباسی عباسی , اثمری اثمری چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی شیرانی شیرانی , ابوالحسنی زراعتکار ابوالحسنی زراعتکار , لکزیان لکزیان , اخگر اخگر چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیترات از آب شرب با استفاده از نانو ذرات دو فلزی آهن/مس موسی حسینی موسی حسینی , خلقی خلقی , عطایی آشتیانی عطایی آشتیانی , باقری محققی باقری محققی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه زارعی زارعی , حبیب نژاد روشن حبیب نژاد روشن , شاهدی شاهدی , قنبرپور قنبرپور چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 مقایسه برخی از شاخص‌های فیزیکی کیفیت خاک در کاربری‌های مختلف اراضی در حوزه مرغملک، شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری) متقیان متقیان , محمّدی محمّدی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 ارزیابی عملکرد توزیع آب در شرایط مختلف بهره برداری کانال اصلی غرب شبکه آبیاری دز با استفاده از مدل هیدرولیکیCANALMAN منتظر منتظر , پاشازاده پاشازاده چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 ارزیابی تاثیر شاخصهای اقلیمی NAO و SOI بر تغییرات تراز دریاچه ارومیه، کاربرد روشهای آنالیز طیفی سری های زمانی جلیلی جلیلی , مرید مرید , بناکار بناکار , نامدار قنبری نامدار قنبری چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 اثر همزمان تلقیح کرم خاکی(Lumbricus terrestris L.) و کاربرد مواد آلی مختلف بر تغییرات زمانی فعالیت آنزیمی یک خاک لوم آهکی موسوی موسوی , رئیسی رئیسی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 نقش کمپوست در تعدیل اثرات کادمیم بر تنفس و بیوماس میکروبی، و فعالیت فسفاتازهای خاک دیانی دیانی , رئیسی رئیسی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی حق وردی حق وردی , محمدی محمدی , محسنی موحد محسنی موحد , قهرمان قهرمان , افشار افشار چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک خلیل مقدم خلیل مقدم , افیونی افیونی , جلالیان جلالیان , عباسپور عباسپور , دهقانی دهقانی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی‌های بنه زعفران (Crocus sativus L.) کوچکی کوچکی , جهانی جهانی , تبریزی تبریزی , محمد آبادی محمد آبادی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی) غضنفری مقدم غضنفری مقدم , علیزاده علیزاده , موسوی بایگی موسوی بایگی , فرید حسینی فرید حسینی , بنایان اول بنایان اول چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 content content content چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها سمیه پوربخشیان , محمدرضا مجدزاده طباطبائی , سید سعید موسوی ندوشنی , شهرام منصوری چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بررسی تاثیر افزایش ماسه بادی و آهک بر روی خصوصیات مقاومتی خاکهای رسی مهدی دریائی , سید محمود کاشفی پور چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه شایسته غلامی , سید محسن حسینی , جهانگرد محمدی , عبدالرسول ماهینی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 واسنجی یک مدل ساده (VSM) جهت پیش بینی عملکرد ذرت تحت مدیریت های مختلف آب و نیتروژن علیرضا غلامی , نادر پیرمرادیان چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 برهم کنش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های PGPR مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم الهام ملک زاده , حسینعلی علیخانی , غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی , مهدی زارعی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر و تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی حسین انصاری , حوریه مرادی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش امیر حسین خوشگفتارمنش , الهام السادات رضی زاده , حمید رضا عشقی زاده , غلامرضا ثواقبی , آزاده صدرارحامی , داوود افیونی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 روندیابی سیلاب و تخمین تلفات نشت در رودخانه‌های فصلی با حل همزمان معادلات جریان غیر ماندگار و نشت رسول قبادیان چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بررسی رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگی آبشکن های L شکل نفوذپذیر با زبانه به سمت بالادست و پایین دست در شرایط آب زلال جلیل کرمان نژاد , منوچهر فتحی مقدم , امیر احمد دهقانی , محمود محمودیان چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بررسی تغییرات شدت و دوره بازگشت خشکسالی حوضه قره سو در دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم مریم گل محمدی , علیرضا مساح بوانی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کودهای دامی در معدنی‌شدن نیتروژن و خصوصیات ریزوسفری میرحسن رسولی صدقیانی , ابراهیم سپهر چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک علیرضا سپهوند , مجید طایی سمیرمی , سیّدخلاق میرنیا , حمیدرضا مرادی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارائه مدلی غیرپارامتریک برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از روش k- نزدیکترین همسایه وحیدرضا جلالی , مهدی همایی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 مدل ریاضی واسنجی خودکار روش تجربی کاهش سطح در توزیع رسوبات در مخازن سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک علیرضا عمادی , اکبر محمدیها , جمال ولی سامانی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارزیابی مدل های هوشمند عصبی و تجربی در تخمین رواناب سالانه حمید زارع ابیانه , مریم بیات ورکشی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده محمد جواد موسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , مریم یوسف ثانی , فاطمه کیخاآخر چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر) مجید سلیمانی ننادگانی , مسعود پارسی نژاد , شهاب عراقی نژاد , علیرضا مساح بوانی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان‌زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: جنوب شهرستان نیشابور) مرتضی اكبری , احسان رعنایی , سید حمزه بدیعی نامقی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 نحوه ی تشکیل، میکرومرفولوژی و کانی‎شناسی رسی خاک‎های واقع بر سطوح ژئومرفیک گوناگون در منطقه ی جیرفت صالح سنجری , محمد فرپور , مصطفی کریمیان اقبال , عیسی اسفندیار‎پور بروجنی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی اثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن ارقام کلزای پاییزه علی سلیمانی , مسلم مرادی , لیلا نارنجانی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه مریم زاهدی فر , نجفعلی کریمیان , عبدالمجید رونقی , جعفر یثربی , یحیی امام چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی محمد حسین روانبخش , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 ارزیابی کارایی روش های مقیاس سازی معادله ریچاردز در مدل سازی نفوذ در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه مرغملک) بیژن قهرمان , مرتضی صادقی , جهانگرد محمدی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 مقایسه تبخیر- تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان زهرا شیرمحمدی علی اکبر خانی , حسین انصاری , امین علیزاده چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری مجتبی محمودی , رسول راهنمایی , علی اسحاقی , محمد جعفر ملکوتی , محبوبه جلالی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات راضیه دائم پناه , غلامحسین حق نیا , امین علیزاده , علیرضا كریمی كارویه چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان زهرا نقی زاده اصل , اسماعیل دردی پور , عبدالطیف قلی زاده , فرشاد کیانی , حجت امامی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 توزیع کربن آلی، نیتروژن و کربوهیدرات‌ها در خاک‌دانه‌های اراضی بیابانی و کشاورزی مرکز ایران جابر فلاح‌زاده , محمد‌علی حاج‌عباسی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 اثرات لجن فاضلاب پتروشیمی تبریز بر کربن آلی، شاخص های پایداری خاکدانه و حدود پایایی یک خاک منطقه نیمه خشک شکراله اصغری چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد سید حسین ثنایی نژاد , سمیرا نوری , سید مجید هاشمی نیا چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تأثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زمین زراعی بر شاخص‌های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک علی بهشتی آل آقا , فایز رئیسی , احمد گلچین چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب فلفل سید حسین صدرقاین , جواد باغانی , سید ابوالقاسم حقایقی مقدم , مهدی اکبری چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود لاله پرویز , مجید خلقی , پرویز ایران نژاد , شهاب عراقی نژاد , خلیل ولیزاده چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تأثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزة آبخیز کجور سیّدحمیدرضا صادقی , ملیحه سادات ظریف معظم , سید خلّاق میرنیا چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 واسنجی مدل گیاهی CropSyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا تورج هنر , علی ثابت سرورستانی , علی اکبر کامگارحقیقی , شیده شمس چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر پلی وینیل استات بر کنترل فرسایش بادی خاک‌ها محمد موحدان , نادر عباسی , مجید کرامتی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی سجاد زرین فر , بیژن قهرمان , کامران داوری چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 کیفیت برازش چند مدل‌ تجربی منحنی رطوبتی به خاک‏های شهرستان لردگان از استان چهارمحال و بختیاری الهام نبی زاده , حبیب الله بیگی هرچگانی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 استفاده از روش بلوک‌سازی اصلاح شده در برآورد جریان زیست محیطی(مطالعه موردی: رودخانه گمبرچای) محمد حسین نوری قیداری , محسن عبدشریف اصفهانی , لیلا ابراهیمی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های کیفی اسفرزه ( ovatelantago P) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در شرایط تنش رطوبتی علیرضا کوچکی , ویدا مختاری , شهربانو طاهرآبادی , سلما کلانتری چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 شناسایی مناطق با کم ترین میزان ابرناکی به منظور پهنه بندی نواحی پرتابش کشور محمد موسوی بایگی , بتول اشرف چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار رضا بدیع زادگان , کاظم اسماعیلی , محمود فغفور‌مغربی , مجتبی صانعی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) اکرم فرزانه , سید حسین نعمتی , نوید وحدتی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان فاطمه مستشفی حبیب آبادی , محمد شایان نژاد , محسن دهقانی , سید حسن طباطبائی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب) نفیسه نیک عمل لاریجانی , علیرضا حسن اقلی , محمود مشعل , عبدالمجید لیاقت چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی نحوه توزیع روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات درخاکدانه های خاکهای آهکی آلوده الهام انتظامی , مهدی شرفاء , غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت سمیرا سادات طباطبایی , عارفه رزازی , امیرحسین خوشگفتارمنش , ناهید خدائیان , زهرا مهرابی , احسان عسگری , شیما فتحیان , فرشته رمضان زاده چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی تاثیر مواد اصلاحی گوگرد و اسید سیتریک در گیاه جذبی کادمیوم و سرب از یک خاک آلوده زهره فرزانگان , غلامرضا ثواقبی , حسین میرسیدحسینی چکیده
1 الی 300(از مجموع 1406 مورد) 1 2 3 4 5 > >>