تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره در مقایسه با کودهای ریز مغذی بر کمیت و کیفیت ذرت علوفه ای، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات و فناوری رضوی در سال 1386 انجام گردید. آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار و در چهار تکرار طراحی شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد (T1) کود کمیرا + میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره، (T2) کود هیوماکس + میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره، (T3) میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره، (T4) کود کمیرا، (T5) کود لیبرل، (T6) کود هیوماکس و (T7) شاهد بودند. نتایج نشان داد که تیمار میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره(T3) با 49/74 تن در هکتار علوفه تر و T4 با 87/64 تن در هکتار به طور معنی داری نسبت به بقیه تیمارها بالاترین عملکرد علوفه تر را نشان دادند که این مقدار نسبت به شاهد بترتیب معادل 35 درصد و 5/17 درصد افزایش داشت. در بین تیمارها، T3 به دلیل داشتن عملکرد علوفه تر و درصد ماده خشک بیشتر، دارای بیشترین عملکرد علوفه خشک در هکتار بود. تیمارهای آزمایش تاثیری بر میانگین وزن تر بلال نداشتند ولی نتایج به دست آمده در خصوص اجزاء بوته نشان داد که تیمارهای کودی بر اجزاء بوته اثر معنی داری دارند، بطوری که تیمارهای T3 و T1 بطور معنی داری بیشترین درصد بلال (58/36 درصد) را در بوته نشان دادند و کمترین آن در تیمارهای T5 و T7 بدست آمد. با کاربرد میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بنظر می رسد میزان تخلیه عناصری چون نیتروژن، فسفر و کلسیم توسط گیاه از خاک نسبت به تیمارهای دیگر بیشتر بود. نتایج حاصل از سیلاژ علوفه نشان داد که تیمار میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره (T3) از درصد پروتئین خام بیشتر و فیبر شوینده اسیدی3 پایین تری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود که در واقع دو عامل مثبت در تغذیه دام به شمار می‌روند.

واژه های کلیدی: میدان مغناطیس، نانو ذرات نقره، کود کم مصرف، ذرت علوفه ای، عملکرد.......

عنوان مقاله [English]

Influence of Magnetic Field and Silver Nano Particles in Comparison to Macro and Micro Nutrient Fertilizers on Growth, Yield and Silage Quality of Maize

نویسندگان [English]

  • H. Feizi
  • P. Rezvani Moghaddam
چکیده [English]

Abstract
In order to study of magnetic field and nanosilver effects on fodder maize in comparison to micronutrients fertilizers, an experiment was conducted at research farm of Razavi Research and Technology Institute in the year 2007. This experiment was done with 7 treatments based on randomized complete block design with four replications. Treatments were including (T1) magnetic field and silver nano particles + Kemira fertilizer (T2) magnetic field and silver nano particles + Humax fertilizer (T3) magnetic field and silver nano particles (T4) Kemira fertilizer (T5) Librel fertilizer (T6) Humax fertilizer (T7) control (NPK). Results showed that fresh yield was the highest in (T3) and T4 treatments. These treatments increased the maize fresh yield 35 and 17.5 percent in comparison to control respectinely. Dry matter yield of exposed plants to magnetic field and silver nano particles was more than other treatments significantly. There was not significant effect on fresh weight of maize ear. Magnetic field and silver nano particles treatments (T3 and T1) showed the greatest ear percentage in plant and the lowest found in T7 and T5 treatments. It is seems that in T3 treatment, depletion of Ca, N and P of soil was greater than other treatments. Exposure to magnetic field and silver nano particles enhanced the crude protein and decreased ADF in silage resulting in increasing silage quality.

Keywords: Magnetic field, Silver nano particles, Micronutrient fertilizer, Fodder maize, Yield