افزایش کارآیی استخراج سرب از خاک بوسیله شاهی (Barbara verna) با استفاده از

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
پالایش گیاهی، یکی از روش های آلودگی زدایی خاک های آلوده به فلزات سنگین است. استفاده از اسیدهای آمینو پلی کربوکسیلیک در حضور گونه های گیاهی مقاوم با دوره رشد کوتاه، می تواند باعث افزایش کارآیی استخراج گیاهی شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی کارآیی EDTA و NTA در افزایش غلظت سرب محلول در خاک و مقایسه اثرات آن ها بر مقدار جذب سرب توسط گیاه شاهی بود. بدین منظور، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل 3 سطح سرب (صفر، 100 و 800 میلی-گرم در کیلوگرم خاک از منبع نیترات سرب)، EDTA و NTA با غلظت های صفر، 5 و 10 میلی مول در کیلوگرم خاک) بود. نتایج بدست آمده نشان داد EDTA کارآیی بیشتری نسبت به NTA در انتقال سرب به شاخساره دارد. بیشترین مقدار سرب در شاخساره، 1075 میلی گرم در کیلوگرم در غلظت 10 میلی مول بر کیلوگرم EDTA و سطح 800 میلی گرم بر کیلوگرم سرب خاک بدست آمد. همچنین در حضور EDTA، غلظت سرب محلول در خاک افزایش بیشتری نسبت به NTA و شاهد نشان داد. کاربرد اسیدهای آمینو پلی کربوکسیلیک باعث افزایش ضریب استخراج گیاهی گردید. بیشترین مقدار شاخص آبشویی کمپلکس های سرب از خاک ( ) 87/0 و در غلظت 5 میلی مولار EDTA بدست آمد. در غلظت های بالای سرب و اسیدهای آمینوپلی کربوکسیلیک، علائم سمیت به صورت خشکیدگی، نکروز و پیچیدگی حاشیه برگ ها مشاهده گردید. بنابراین به-دلیل مقاومت بالای گیاه در برابر سرب، به نظر می رسد شاهی در حضور اسیدهای آمینوپلی کربوکسیلیک می تواند به عنوان گیاهی سرب اندوز در فناوری استخراج گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.

واژه های کلیدی: آلودگی خاک، استخراج گیاهی، شاهی، سرب، اسیدهای آمینوپلی کربوکسیلیک

عنوان مقاله [English]

Enhancing Lead Phytoextraction of Land Cress (Barbara verna) Using

نویسندگان [English]

  • E. Babaeian
  • M. Homaee
چکیده [English]

Abstract
Enhancing phytoextraction with aminopolycarboxylic acids (APCAs) associated with fast growing and metal tolerant plants species has been proposed for the clean-up of heavy metal contaminated soils. The objectives of this study were to assess the efficiency of EDTA and NTA for desorbing Pb from soil and to compare their effects for enhancing of Pb extraction with Land Cress (Barbara verna). The experimental factors were including 0, 100 and 800 mg Pb kg-1 soil, EDTA and NTA (0, 5 and 10 mmol kg-1 soil). The results indicated that EDTA was much more efficient for enhancing root to shoot Pb translocation. In 800 mg Pb kg-1 soil, as a result of 10 mmol EDTA kg-1 soil, a value of 1075 mg Pb kg-1 DW shoot was obtained. The soils treated with EDTA showed higher values of soluble Pb concentration than NTA and no chelate. Also, MLPI was higher (0.87) in presence of 5 mm EDTA kg-1 concentration. In high concentrations of Pb and APCAs, both EDTA and NTA caused acute symptoms on leaves which showed wilting, necrotic areas and curling of borders. Finally, Land Cress due to high lead resistance can be introduced as a Pb hyperaccumulator to chelate-induced phytoextraction technology.

Keywords: Soil Contamination, Phytoextraction, Land Cress (Barbara Verna), Lead, Aminopolycarboxylic Acids