برآورد عرض کانال پایدار با استفاده از روابط ارائه شده براساس الگو های آماری چند متغیره

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

پیش بینی رفتار و تعیین ابعاد هندسی کانال ها و رودخانه های آبرفتی که رسوب گذاری و فرسایش در آن ها به حال تعادل رسیده یکی از مهم ترین مباحث مهندسی رودخانه است. پژوهشگران مختلف روابطی برای تخمین عرض پایدار رودخانه (W) ارائه داده اند. روابط موجود با استفاده از داده-های موجود از 29 رودخانه پایدار به تعداد 1644 عدد که در این مطالعه جمع آوری شده اند مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین این روابط با الگوی جدید ارائه شده در این مقاله برای تخمین W مقایسه شده اند. برای ارائه رابطه جدید داده ها به دو دسته رودخانه کم عرض ( ) و رودخانه عریض ( ) تقسیم شدند. الگوهای جدید چندمتغیره ی خطی و غیرخطی بر هر دو دسته برازش و الگوهای برتر با انجام آزمون های اولیه و آسیب شناسی انتخاب شدند. ضریب تعیین این الگوها از 87/0 تا 96/0 متغیر است. برای بررسی کارایی و دقت روش ارائه شده از معیارهای آماری و همچنین مقایسه نموداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوهای ارائه شده در این مطالعه در مقایسه با روش های موجود از دقت بیش تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Width of the Stable Channels Using Multivariable Statistical Based Empirical Equations

نویسنده [English]

  • neda yousefi 1
چکیده [English]

Predicting behavior and the geometry of the channels and alluvial rivers in which the erosion and sediment transport are in equilibrium is one of the most important topics in river engineering. Various researchers have proposed empirical equations to estimate stable river width (W). Empirical equations were tested with a comprehensive available data set consisting of 1644 points collected from 29 stable rivers. Moreover, these equations are compared with new model in this article for estimating W. The data set covers a wide range of flow conditions, river geometry, and bed sediments. These data set is classified in two groups (W

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnostic
  • Alluvial rivers
  • Determine coefficient
  • Stable width
  • Efficiency of model