دوره و شماره: دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394 

مقالات پژوهشی

1. ارزیابی عملکرد گیاه آفتابگردان (رقم فرخ) تحت تاثیر کم آبیاری سنتی و خشکی موضعی ریشه

صفحه 867-875

10.22067/jsw.v0i0.20743

عباس رضایی استخروییه؛ سپهر خوش قدم؛ مجتبی ابراهیمی سیریزی؛ عیلرضا بادیه نشین


3. اثرمدیریت های مختلف کم آبیاری بر طول ریشه گیاه ذرت

صفحه 890-898

10.22067/jsw.v0i0.27891

مهدی قیصری؛ محمد مهدی مجیدی؛ سید مجید میرلطیفی؛ محمد جواد زارعیان؛ سمیه امیری؛ سید محمد بنی فاطمی


5. تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک

صفحه 909-917

10.22067/jsw.v0i0.29617

مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ بهرام ثقفیان؛ کامران داوری؛ مجید وظیفه دوست


8. اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری

صفحه 940-950

10.22067/jsw.v0i0.36033

میترا رحمتی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمد بنایان؛ مجید عزیزی


12. شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن

صفحه 987-997

10.22067/jsw.v0i0.25379

پریسا میرحسینی موسوی؛ علیرضا آستارایی؛ علیرضا کریمی؛ غلامرضا کریمی


13. نقشه برداری رقومی سه بعدی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در منطقه دورود استان لرستان

صفحه 998-1010

10.22067/jsw.v0i0.27761

روح الله تقی زاده مهرجردی؛ علیرضا امیریان چکان؛ فریدون سرمدیان