نویسنده = نجفعلی کریمیان
اثر باکتری محرک رشد گیاه بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف به‌وسیله ذرت در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم تحت تنش خشکی

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1170-1179

10.22067/jsw.v30i4.44237

شهرزاد کرمی؛ مهدی زارعی؛ جعفر یثربی؛ نجفعلی کریمیان؛ سید علی اکبر موسوی


شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 904-919

10.22067/jsw.v30i3.41629

حمید رضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نجفعلی کریمیان؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی زارعی


شکل های معدنی فسفر و ارتباط آن با ویژگی های خاک در برخی خاک های آهکی استان فارس

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1288-1296

10.22067/jsw.v29i5.33487

ابوالفضل آزادی؛ مجید باقرنژاد؛ نجفعلی کریمیان؛ سید علی ابطحی


قابلیت استفاده و سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی خاک های آهکی استان فارس

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 766-777

10.22067/jsw.v0i0.22453

صمد عبدی؛ رضا قاسمی؛ نجفعلی کریمیان؛ محمد فیضیان


توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9624

مریم زاهدی فر؛ نجفعلی کریمیان؛ عبدالمجید رونقی؛ جعفر یثربی؛ یحیی امام