نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3607

مهدی قبادی نیا؛ حسن رحیمی؛ الینا فلاویا؛ تیمور سهرابی؛ احمدعلی پوربابایی؛ آلریچ واسکونسلوس