نویسنده = ���� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3894

مهدی زنگی آبادی؛ عبدالصالح رنگ آور؛ حسینقلی رفاهی؛ مهدی شرفا؛ محمدرضا بی همتا