نویسنده = ������������ ���������� ������������������������
تعداد مقالات: 2
1. تخمین اجزای بیلان آب در مقیاس مزرعه با استفاده از مدل شبیه سازی SWAP

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7513

هادی دهقان؛ امین علیزاده؛ سیدابوالقاسم حقایقی مقدم


2. استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3216

جواد طباطبایی یزدی؛ سیدابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مسعود قدسی؛ هادی افشار