نویسنده = محمد حسن صالحی
تعداد مقالات: 12
1. تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 707-720

10.22067/jsw.v34i3.84914

محمد مولائی آرپناهی؛ محمد حسن صالحی؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ زهره مصلح


2. بررسی کارایی روش‌های رقومی به‌منظور ارزیابی تناسب کیفی اراضی (مطالعه‌ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 87-99

10.22067/jsw.v31i6.64209

زهره مصلح؛ محمدحسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عبدالمحمد محنت کش؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


4. مقایسه ی توانایی نقشه های سنتی و رقومی در بیان پراکنش خاک‌ها با استفاده از شاخص‌های تفرق

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 230-240

10.22067/jsw.v31i1.50538

زهره مصلح؛ محمد حسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


5. نقش جهت شیب بر پراکنش مکانی برخی از ویژگی‌های خاک و ویژگی‌های کمی، کیفی و رویشی هلو در منطقه سامان شهرکرد

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 202-215

10.22067/jsw.v31i1.50485

نرگس کیوانی؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرحمان محمدخانی


7. بررسی تغییرات مکانی برخی از ویژگی‌های خاک با ویـژگی‌های کمی، کیفی و رویشی پرتقال والنسیا در منطقه کازرون استان فارس

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1634-1645

10.22067/jsw.v0i0.50503

مینا کیانی؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرحمان محمدخانی


9. تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 114-125

10.22067/jsw.v0i0.25786

نجمه نمازی؛ محمد حسن صالحی؛ جهانگرد محمدی


10. مقایسه ی تغییرات مکانی پذیرفتاری مغناطیسی و برخی از عناصر سنگین در خاک های منطقه ی لنجانات اصفهان

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 575-585

10.22067/jsw.v0i0.26557

شهربانو جورکش؛ محمدحسن صالحی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی


11. اثر تراکم نمونه برداری بر دقت تخمین برخی از ویژگی های خاک در دشت شهرکرد

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 190-202

10.22067/jsw.v0i0.25967

نرگس حسین زاده؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی


12. ظرفیت جذب کادمیم و سرب در شماری از خاک‌های حاوی پالیگورسکایت استان اصفهان

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14155

پریسا معتمدی؛ محمدحسن صالحی؛ علیرضا حسین‌پور