نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 4
1. اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 485-494

10.22067/jsw.v0i0.26037

مهدی زارعی؛ زهرا پیمانه؛ عبدالمجید رونقی؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا شهسوار


4. توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9624

مریم زاهدی فر؛ نجفعلی کریمیان؛ عبدالمجید رونقی؛ جعفر یثربی؛ یحیی امام