نویسنده = �������� �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. واسنجی مدل گیاهی CropSyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9687

تورج هنر؛ علی ثابت سرورستانی؛ علی اکبر کامگارحقیقی؛ شیده شمس