نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10202

سمیرا سادات طباطبایی؛ عارفه رزازی؛ امیرحسین خوشگفتارمنش؛ ناهید خدائیان؛ زهرا مهرابی؛ احسان عسگری؛ شیما فتحیان؛ فرشته رمضان زاده