دوماه نامه
اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارائی مصرف آب ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 700

شهرام اشرفی؛ سید حسین صدرقاین؛ جواد باغانی

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1183-1190

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.32870

چکیده
  به منظور ارزیابی اثرات کاربرد سطوح مختلف آب، تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و کارائی مصرف آب ذرت دانه ای رقم سینگل کراس کرج700 (KSC700) با استفاده از سامانه آبیاری قطره‌ای زیر سطحی، طرحی با سه سطح آبیاری، سه تراکم بوته و دو آرایش کاشت طی دو سال در کرج اجراء شد. طرح آماری مورد استفاده، کرت های نواری خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف آب، تراکم بوته و آرایش کاشت بر بهره وری آب ذرت دانه ای درسیستم آبیاری قطره ای نواری زیرسطحی

هادی افشار؛ سید حسین صدرقاین

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 1145-1152

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.33120

چکیده
  یکی از اهداف مهم آبیاری استفاده بهینه از واحد حجم آب در شرایط محدود منابع آب می‌باشد. در زراعت ذرت تراکم بوته و آرایش کاشت مناسب از گزینه‌های مهم برای افزایش بهره وری آب می باشد. برای رسیدن به این هدف آزمایشی به مدت سه سال در استان خراسان رضوی بر روی ذرت دانه‌ای رقم کرج 700 بصورت طرح کرت های نواری خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

ارزیابی کاربرد مالچ پلاستیک بر عملکرد و میزان آب مصرفی در زراعت پنبه

هادی افشار؛ سید حسین صدرقاین؛ حمید رضا مهرآبادی

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1391، ، صفحه 1421-1427

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.19255

چکیده
  به منظور کاهش تبخیر از سطح خاک و بهبود راندمان آبیاری و کاهش آب مصرفی در زراعت پنبه (Gossypium hirsutum L.) از مالچ پلاستیک بر روی ردیف های کشت استفاده شد. این مطالعه به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید که در آن عامل اصلی دور آبیاری دارای 3 سطح 6، 9 و 12 روز و عامل فرعی شامل 3 سطح 1- مالچ پلاستیک سیاه رنگ 2- مالچ ...  بیشتر

اثر سیستم های آبیاری میکرو برعملکرد و میزان آلودگی گیاه فلفل سبز به بیماری بوته میری

سید حسین صدرقاین

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1391، ، صفحه 1505-1513

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.19287

چکیده
  جهت تعیین مناسب ترین سیستم آبیاری میکرو در زراعت فلفل با دو هدف صرفه جویی در میزان آب مصرفی و محدود کردن پیشرفت بیماری بوته میری فیتوفترایی (Phytophthora capsici)این تحقیق با استفاده از آزمایش کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال اجرا گردید. سه سیستم آبیاری میکرو شامل آبیاری قطره ای، آبیاری قطره ای تیپ ...  بیشتر

اثر سه روش آبیاری میکرو بر عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت خیار

سید حسین صدرقاین

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.14203

چکیده
  به منظور بررسی اثر سه روش آبیاری میکرو بر عملکرد محصول خیار یک طرح تحقیقاتی طی دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین به مرحله اجرا در آمد. سه روش آبیاری میکرو به عنوان عامل اصلی و سه سطح تأمین آب به عنوان عامل فرعی در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج نشان داد روش آبیاری قطره ای با سطح تأمین100 ...  بیشتر

اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب فلفل

سید حسین صدرقاین؛ جواد باغانی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مهدی اکبری

دوره 25، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9682

چکیده
  چکیده جهت تعیین مناسب ترین سیستم آبیاری میکرو در زراعت فلفل با دو هدف صرفه جویی در میزان آب مصرفی و حصول حداکثر عملکرد، این تحقیق با استفاده از آزمایش کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال اجرا گردید. سه سیستم آبیاری میکرو شامل آبیاری قطره ای، آبیاری قطره ای با نوارهای آبده تیپ و آبیاری قطره ای ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ حسین دهقانی سانیج؛ مهدی اکبری؛ سید حسین صدرقاین

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.7509

چکیده
  چکیده ارقام جدید ذرت دانه ای در کشور با هدف کاهش دوره رشد، افزایش عملکرد و تحمل تنش های محیطی ارائه می شوند. با توجه به توسعه سیستم های آبیاری بارانی در کشور، به منظور بررسی کارایی مصرف آب رقم جدید ذرت دانه ای زودرس KSC 302 تحت سطوح مختلف آب به روش آبیاری بارانی، پژوهشی طی دو سال زراعی به صورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل ...  بیشتر

اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1

سید حسین صدرقاین؛ مهدی اکبری؛ هادی افشار؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1389

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3628

چکیده
  چکیده به‌منظور ارزیابی فنی سه سیستم آبیاری میکرو بر عملکرد گوجه فرنگی در سه سطح تأمین آب، طرح تحقیقاتی طی دو سال زراعی در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین به مرحله اجرا در آمد. در این طرح، سه سیستم آبیاری میکرو شامل، آبیاری قطره‌ای نواری تیپ زیر سطح خاک (A1) ، آبیاری قطره‌ای نواری تیپ روی سطح خاک( A2) و آبیاری قطره‌ای با لوله‌های قطره چکان ...  بیشتر

اثرآبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب چغندرقند

سید حسین صدرقاین؛ قاسم زارعی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.1549

چکیده
  چکیده به منظور بررسی کارآیی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی محصول در دو روش آبیاری بارانی و نشتی در مورد چغندرقند طی دو سال در مناطق مشهد، کرج و اصفهان این مطالعه انجام شد. در سال اول، آزمایش‌ها در سه منطقه فوق بدون تکرار و مقایسه‌ها در هر منطقه بر اساس آزمون "t" انجام شدند. در سال دوم، آزمایش در منطقه مشهد و کرج در قالب طرح بلوک‌های کامل ...  بیشتر