نویسنده = مهدی همایی
مدل سازی آماری شوری خاک در پهنه های گسترده

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 929-942

10.22067/jsw.v31i3.57184

یوسف هاشمی نژاد؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی


نقش غنی‌سازی پوسته زیستی خاک از طریق تلقیح و تحریک باکتری‌ها در افزایش نیتروژن خاک حساس به فرسایش

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 545-556

10.22067/jsw.v31i2.54598

حسین خیرفام؛ مهدی همایی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعای دارکی


آنالیز حساسیت روش القای الکترومغناطیسی برای تعیین شوری خاک در مقیاس وسیع

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1282-1293

10.22067/jsw.v30i4.50288

یوسف هاشمی نژاد؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی


تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 30-40

10.22067/jsw.v30i1.35583

مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همایی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی نژاد


انتقال و نگهداشت باکتری در خاکهای آهکی تحت شرایط جریان غیراشباع

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3608

احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی همایی؛ اروین کلومپ؛ روی کستیل؛ مرتضی ستاری


برآورد پارامترهای نفوذ آب به خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1550

شجاع قربانی؛ مهدی همایی؛ محمدحسین مهدیان


مدلسازی هوشمند سری زمانی آورد ماهانه ورودی به سد وحدت سنندج

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1552

پرویز فتحی؛ یوسف محمدی؛ مهدی همایی