نویسنده = حسین رضایی
کاربرد الگوریتم های GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداری بهینه از مخازن سدها

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1102-1113

10.22067/jsw.v30i4.47283

علیرضا مقدم؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی


ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییر اقلیم

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1075-1089

10.22067/jsw.v30i4.45420

مجید منتصری؛ نگار رسولی مجد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی