نویسنده = علیرضا کیانی
مقایسه روش‌های کشت مستقیم و نشائی برنج تحت روش‌های مختلف آبیاری

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 790-779

10.22067/jsw.2021.69302.1036

علیرضا کیانی؛ محمد رضا یزدانی؛ محمد تقی فیض بخش


تأثیر سامانه‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی بر عملکرد برنج و بهره‌وری آب در دو روش کشت نشائی و کشت مستقیم بذر

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1019-1032

10.22067/jsw.v34i5.84952

مریم کریمی‌فرد؛ مهدی ذاکری نیا؛ علیرضا کیانی؛ محمد تقی فیض بخش


تأثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 48-57

10.22067/jsw.v0i0.27841

علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ طیبه دهقان؛ مجتبی خوش روش


تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12156

معصومه صالحی؛ محمد کافی؛ علیرضا کیانی