نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه آزمایشگاهی سرریز کنگره ای مستطیلی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1438-1446

10.22067/jsw.v29i6.35122

مانی رضایی؛ علیرضا عمادی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی


3. بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی و کانال پایین دست در شرایط قوس محوری

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 874-885

10.22067/jsw.v0i0.27403

طاهره عشرتی؛ رامین فضل اولی؛ مجتبی صانعی؛ علیرضا عمادی