دوماه نامه
تأثیر قارچ آربسکولار میکوریز (گلوموس موسیه) بر وزن خشک و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم شبدر برسیم تحت استرس کادمیم

هاشم آرام؛ احمد گلچین

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 466-476

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.29331

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر قارچ آربسکولار میکوریز بر وزن خشک و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم شبدر برسیم در یک خاک آلوده یه کادمیم، یک آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح مختلف آلودگی خاک به کادمیم (0، 5، 10، 20، 40 و 80 میلی گرم کادمیم در کیلو گرم خاک) و سطوح تلقیح با قارچ ...  بیشتر