نویسنده = سعید برومندنسب
تعداد مقالات: 7
1. اثر آبیاری قطره‌ای زیرسطحی روی دینامیک شوری، میزان بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر بازرویی

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 797-811

10.22067/jsw.v34i4.81423

علی شینی دشتگل؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری


2. راهکارهای سازگاری گندم با شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 300-311

10.22067/jsw.v30i1.38854

مهدی دلقندی؛ سعید برومند نسب؛ بهرام اندرزیان؛ علیرضا مساح بوانی


3. تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1143-1157

10.22067/jsw.v29i5.32690

مصطفی قهرمان نژاد؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ علی شینی دشتگل


4. شبیه‌سازی توزیع شوری درخاک تحت آبیاری قطره‌ای تیپ با آب شوربا استفاده از مدلSWAP

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 590-603

10.22067/jsw.v0i0.32175

مهدی تابعی؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ علی حیدر نصراللهی


5. تحلیل شاخص‌های ارزیابی با استفاده از فرصت نفوذ در آبیاری جویچه‌ای

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 513-522

10.22067/jsw.v0i0.26538

رضا لاله زاری؛ فریده انصاری سامانی؛ سعید برومندنسب


6. تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه برعملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1514-1521

10.22067/jsw.v0i0.19289

عباس رضائی استخروئیه؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومندنسب؛ محمدجواد خانجانی