نویسنده = علیرضا واعظی
نفوذپذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در کاربری های مختلف در حوزه آبخیز تهم چای، زنجان

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 2019-2031

10.22067/jsw.v30i6.48472

علی رضا واعظی؛ محمد عباسی؛ جلال حیدری


بررسی تغییر پذیری روان آب و تلفات خاک اندازه‌گیری شده در کرت‌های صحرایی

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 638-647

10.22067/jsw.v0i0.30931

فرخ اسدزاده؛ منوچهر گرجی اناری؛ علیرضا واعظی؛ سلمان میرزایی