نویسنده = �������� ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 5
4. پیشنهاد توابع انتقالی تخمین رطوبت خاک بر اساس بعد فرکتال بافت خاک

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 630-641

10.22067/jsw.v0i0.26090

یاسر استواری؛ حبیب اله بیگی هرچگانی