نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاثیرکاربرد سویه‌هایی از سودوموناسهای فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1551

احد فعالیان؛ ثواقبی ثواقبی؛ خاوازی خاوازی؛ گنجعلی گنجعلی


3. تنوع پلاسمیدهای باکتریهای سینوریزوبیوم (انسیفر)

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.980

احد فعالیان؛ لکزیان لکزیان؛ خاوازی خاوازی؛ اصغر زاده اصغر زاده