نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاک های آهکی شمال‌غربی ایران

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.985

احد فعالیان؛ بهرامی بهرامی؛ صادقی صادقی؛ مهدیان مهدیان


2. مدل سازی رسوب ناشی از رگبارها با استفاده از متغیّرهای باران و روانآب

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1022

احد فعالیان؛ صادقی صادقی؛ خالدی درویشان خالدی درویشان؛ تلوری تلوری