نویسنده = موسوی بایگی موسوی بایگی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8523

احد فعالیان؛ علیزاده علیزاده؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ فرید حسینی فرید حسینی؛ بنایان اول بنایان اول


2. بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GIS

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1733

احد فعالیان؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ ثنایی نژاد ثنایی نژاد؛ نظامی نظامی


3. بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه، دیرهنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1536

احد فعالیان؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ ثنایی نژاد ثنایی نژاد؛ نظامی نظامی


5. مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1033

احد فعالیان؛ تفضلی تفضلی؛ زارع ابیانه زارع ابیانه؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ غفوری غفوری؛ محسنی موحد محسنی موحد؛ مریانجی مریانجی