نویسنده = لیاقت لیاقت
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی توابع کاهش جذب آب توسط گوجه فرنگی در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2287

احد فعالیان؛ لیاقت لیاقت؛ محمدیه محمدیه


3. ارزیابی روشهای مختلف برآورد مکانی در برآورد شوری، اسیدیته و درصد آهک خاک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1726

احد فعالیان؛ نیک مهر نیک مهر؛ لیاقت لیاقت


5. تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1732

احد فعالیان؛ نیشابوری نیشابوری؛ شرفاء شرفاء؛ لیاقت لیاقت


6. مقایسه تبخیرتعرق روزانه با مجموع ساعتی در ایستگاه هواشناسی مرجع کرمان

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1533

احد فعالیان؛ خلیلی خلیلی؛ لیاقت لیاقت؛ خانجانی خانجانی


9. ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1036

احد فعالیان؛ لیاقت لیاقت؛ پارسی نژاد پارسی نژاد؛ اکرم اکرم