نویسنده = محسنی موحد محسنی موحد
تعداد مقالات: 2
1. تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8518

احد فعالیان؛ محمدی محمدی؛ محسنی موحد محسنی موحد؛ قهرمان قهرمان؛ افشار افشار


2. مقایسه چند مدل برآورد تبخیر-تعرق گِیاه مرجع در یک اقلیم سرد نیمه خشک، به منظور استفاده بهینه از مدل‌های تابش

دوره 22، شماره 2، مهر و آبان 1387

10.22067/jsw.v0i22.1033

احد فعالیان؛ تفضلی تفضلی؛ زارع ابیانه زارع ابیانه؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ غفوری غفوری؛ محسنی موحد محسنی موحد؛ مریانجی مریانجی