نویسنده = ������ ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر مرفولوژی ریشه ذرت

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1538

احد فعالیان؛ حاج عباسی حاج عباسی؛ افیونی افیونی؛ همت همت