نویسنده = �������� ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر- تعرق گیاه سیر بر اساس داده های لایسیمتری در منطقه همدان

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2327

احد فعالیان؛ قاسمی قاسمی؛ بیات ورکشی بیات ورکشی؛ معروفی معروفی