نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1388

10.22067/jsw.v0i0.2463

عربی یزدی عربی یزدی؛ احد فعالیان؛ محمدیان محمدیان