نویسنده = �������� ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8523

احد فعالیان؛ علیزاده علیزاده؛ موسوی بایگی موسوی بایگی؛ فرید حسینی فرید حسینی؛ بنایان اول بنایان اول