نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 8
1. بکارگیری زمین آمار مکانی-زمانی در پایش خشکسالی‌های شمال شرق ایران

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 779-793

10.22067/jsw.v33i5.73766

مهسا سامتی؛ سیدحسین ثنائی نژاد؛ فیروزه ریواز؛ بیژن قهرمان


2. ترمیم داده‌های مفقود هواشناسی با روش‌های تکاملی و یادگیری ماشین مطالعه موردی: بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 361-377

10.22067/jsw.v33i2.74125

محبوبه فرزندی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان؛ مجید سرمد


4. تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت-کارلو مطالعه موردی ایستگاه همدید بجنورد

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1126-1136

10.22067/jsw.v0i0.27969

مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سید حسین ثنایی نژاد


5. تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: محدوده دشت مشهد)

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1735-1748

10.22067/jsw.v29i6.34978

محمد فشائی؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ کامران داوری


6. ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 225-238

10.22067/jsw.v0i0.27442

نگار سیابی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ بیژن قهرمان