نویسنده = محمدرضا ساریخانی
بررسی آزادسازی پتاسیم و تغییرات کانی‌های میکا در نتیجه تلقیح میکروبی

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 900-914

10.22067/jsw.v31i3.55976

محمدرضا ساریخانی؛ امید مدنی؛ شاهین اوستان


بررسی پراکنش باکتری‌های حل‌کننده فسفات و فعالیت فسفاتازی خاک در کاربری‌های متفاوت

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1662-1673

10.22067/jsw.v29i6.39566

محمدرضا ساریخانی؛ نسترن چلبیانلو؛ سید سیامک علوی‌کیا