نویسنده = بنیامین نقوی
بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3251

فاطمه کوروش وحید؛ کاظم اسماعیلی؛ محمود فغفور مغربی؛ امین علیزاده؛ بنیامین نقوی


مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای استوانه ای

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2937

کاظم اسماعیلی؛ بنیامین نقوی؛ فاطمه کوروش وحید؛ جعفر یزدی


مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان‌های زلال و رسوبدار

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2317

بنیامین نقوی؛ محمود فغفور مغربی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس؛ فاطمه کوروش وحید


مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف ا استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1734

بنیامین نقوی؛ سعید رضا خداشناس؛ محمود فغفور مغربی؛ کاظم اسماعیلی؛ فاطمه کوروش وحید