دوماه نامه
علوم آب
اثر آب شور مغناطیسی‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد توت‌فرنگی (Fragaria ananassa cv. Silva)

مجتبی خوش روش؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ فائزه امامی قرا

دوره 37، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 203-217

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.80814.1248

چکیده
  هدف از این پژوهش تأثیر تنش شوری تحت تأثیر میدان مغناطیسی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه توت‌فرنگی می‌باشد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال­های 1400 و 1401 در شهرستان نکا انجام شد. تیمار شاهد شامل آبیاری کامل در تمام مراحل رشد گیاه و با آب معمولی (غیرمغناطیسی) بود. تیمارها شامل نوع آب آبیاری ...  بیشتر