نویسنده = مجید منتصری
کاربرد الگوریتم های GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداری بهینه از مخازن سدها

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1102-1113

10.22067/jsw.v30i4.47283

علیرضا مقدم؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی


ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییر اقلیم

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1075-1089

10.22067/jsw.v30i4.45420

مجید منتصری؛ نگار رسولی مجد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


پیش بینی جریان رودخانه با محاسبات نرم

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 394-405

10.22067/jsw.v0i0.25389

مجید منتصری؛ سروین زمان زاد قویدل