نویسنده = مهدی نجفی قیری
مطالعه وضعیت پتاسیم و ارزیابی عصاره گیرهای شیمیایی برای استخراج پتاسیم قابل جذب در برخی خاک های زیتون کاری استان فارس

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 835-845

10.22067/jsw.v31i3.54445

مهری احراری؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی؛ مهدی نجفی قیری


تأثیر اسیدهای آلی و ورمی کمپوست بر تغییر شکل های مختلف پتاسیم در خاک های آهکی جنوب ایران

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1270-1281

10.22067/jsw.v30i4.49904

نیلوفر صدری؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی؛ مهدی نجفی قیری


ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با کانی‌های رسی و تکامل خاک در برخی خاک های استان فارس

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 172-185

10.22067/jsw.v30i1.38048

نیلوفر صدری؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی؛ مهدی نجفی قیری